Official Website of Communist Party of India, Marxist - Leninist (ML) Redstar - Articles
Articles

Articles (305)

 • 21
 • May
2019 ഏപ്രിൽ 21ന് വൈകുന്നേരം വയനാട്ടിലെ തൊവരിമലയിൽ പ്രവേശിച്ച് മണ്ണിൻറെ മക്കളായ ആദിവാസികൾ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചതും, മുത്തങ്ങ സമരത്തിന് സമാനമായ അടിച്ചമർത്തലിനും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനും വിധേയരായ അവർ കൽപ്പറ്റ കളക്ടറേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഭൂമിക്കുവേണ്ടിയുള്ള സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതും കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രശ്നം വീണ്ടും ഗൗരവമായ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കൊളോണിയൽ കാലത്തും സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷവും ആദിവാസി ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾക്കും മണ്ണിൽ പണിയെടുത്ത് പോന്ന ദളിതർക്കും മേൽ നടന്ന കയ്യേറ്റങ്ങളുടെയും ഭൂമി കവർന്നെടുക്കലുകളുടെയും ചരിത്രത്തെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കുന്നതും സമൂഹത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിൽ ഭൂബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിനെ നിഷേധിക്കുന്നതുമായ ചില സമീപനങ്ങൾ ഈ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേവല പരിസ്ഥിതി വാദികൾ, യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദികൾ, കേവല നിയമ വാദികൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിലായി സമരത്തിനെതിരെ നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ പെടുത്താവുന്നതാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകർ അഥവാ പ്രകൃതി സംരക്ഷകർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ പറയുന്നത് ആദിവാസികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി വിട്ടു കൊടുത്താൽ അത് വലിയ പരിസ്ഥിതി നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ…
 • 03
 • May
Whether Narendra Modi’s announcement of India’s capacity to shoot down enemy satellites violates the electoral code of conduct or not is a red herring. The debate is helping to obscure a far more serious violation of the oath he swore when he became the prime minister. The second part of that oath says: “…I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill-will.” Modi violated this oath on February 14 when more than 40 CRPF soldiers died in a terrorist attack that he knew was imminent…
 • 03
 • May
What is given below is a primary note prepared by the leadership of the Bhangar movement to help the development of the movement at all India level against the hazards created by the numerous high power Grid Lines along with substations across the country, which are still imposed increasingly day by day against the affected people’s interests. The present situation when the ecological destruction caused by the nuclear, thermal power stations, use of fossil sources of energy, coal mines etc intensifies ecological destruction, it calls for a paradigm shift in the approach towards electricity production, transmission and consumption. When the…
 • 03
 • May
The Central Committee of the CPI(ML) Red Star has decided to organize a socio-economic study at state level for evaluating the changes that has taken place in the socio economic sectors as a result of the neo-colonial/neoliberal policies pursued at an accelerated pace, so that an all India picture can be drafted for future course of action. This note prepared as a guideline for this Study is sent to all state committees of the Party and party friends who can give valuable inputs for it for suggestions if any and necessary follow up action – Editor, Red Star The Resolution…
 • 03
 • May
On Rahul Gandhi's Populism Rahul Gandhi’s promise of a Minimum Guaranteed Income of Rs. 72000 (or Rs. 6000 per month) to 5 crore poor families encompassing 25 crore people as the hallmark of the Congress Manifesto is moderate compared with Modi’s 2014 malicious hoax (the most deceptive of all election stunts ever made by any ruler in history) that promised a deposit of Rs. 15 lakh in the account of every Indians that too within 100 days of his ascendancy to power. Rahul’s scheme can be implemented with an allocation of around Rs. 4 lakh crore every year. The idea…
 • 03
 • May
We have already noted that the original texts of Lokayata and other materialist thoughts have not been found in India. It can be assumed from different sources that Lokayata philosophy in India was initiated by Carvaka group. Therefore, Lokayata philosophy is also called as Carvaka philosophy. Debiprasad discussed this philosophy in his “Lokayata: A Study in Ancient materialism” at length. Today the efforts are made to reconstruct this theory from other sources, especially from the writings of its rivals. There was a style of debate in our country that to reproduce the theory of the opponents as Purvapakhsa (thesis) in…
 • 03
 • May
India’s overall socio-economic collapse under the corporate-saffron fascist regime which among other things include the extreme deprivation of the vast majority of the oppressed and toiling masses is so deep rooted that cannot be resolved through a mere regime change. Mainstream discussion in the midst of the campaign on 17thLokSabhaelection that flourish in corporate media is least interested to go into the deep in addressing this grave question. At this critical juncture, while the BJP manifesto is nothing more than a corporate-saffron statement, unlike in the past, the manifesto of Congress, the other major Indian ruling class party, has given…
 • 03
 • Apr
Bhagat Singh was an outstanding revolutionary activist and thinker who sacrificed his life in the Independence movement at only 23 years of age. Having taken birth in a revolutionary family from Punjab, Bhagat Singh devoted his life from his early teens for the struggle to build a free, egalitarian and secular India. During his honest endeavour to achieve that aim he embraced the scientific thought of revolution. It was bound to attract enmity not only from the British Raj, but also from the comprador section of the Indian population. Lenin once said, “During the lifetime of great revolutionaries, the oppressing…
Page 1 of 26

The Communist movement in India has a history of almost a century after the salvos of October Revolution in Russia brought Marxism-Leninism to the people of India who were engaged in the national liberation struggle against the British colonialists. It is a complex and chequered history.