వ్యవసాయరంగాన్ని దారి మళ్లించే కార్పొరేట్లను ఓడించండి
REBEL - Organ of RYFI - Issue # 3 - February 2021
Defeat Corporate Hijack on Agriculture - An English Booklet on Peasant Movement by Red Star Publication
Kisan Andolan - A Booklet by Red Star Publication
Defeat Corporate Hijack on Agriculture - A Booklet in Hindi on Kisan Andolan by Red Star Publication
ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ മാറ്റിത്തീർക്കുക. ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 പ്രകടനപത്രിക . സി പി ഐ…
Campaign Against Manuvadi Hindutva, Theoretical Base of RSS Neo-Fascism! When the whole country faces virtually an economic collapse,…
CAMPAIGN AGAINST MANUVADI HINDUTVA, THEORETICAL BASE OF RSS NEO-FASCISM!
RSS - A Terrorist Outfit, Evidence from its Archives - Prof. Shamsul Islam
The Rebel - Organ of RYFI - Issue # 2, October 2020
Jati Unmulan (Hindi) - Organ of Caste Annihilation Movement - Issue # 5, October 2020
Caste Annihilation - Issue # 5, October 2020
Page 1 of 3

The Communist movement in India has a history of almost a century after the salvos of October Revolution in Russia brought Marxism-Leninism to the people of India who were engaged in the national liberation struggle against the British colonialists. It is a complex and chequered history.