Print this page
-->

Party Program and Party Constitution in Hindi

28 April 2015

ikVhZ dk;ZØe

[k.M  ,d

mifuos'khdj.k ls uo&mifuos'khdj.k rd

1-1    gekjk ns'k] Hkkjr] nqfu;k ds lcls cM+s ns'kksa esa ls ,d gS] tgka 130 djksM+ ls T;knk yksx fuokl djrs gSa A ;g vusd jk"Vªh;rksa] iztkfr;ksa] Hkk"kkvksa vkSj /keksaZ okyk ns'k gS] tks Hkkjh fofo/krkksa ls Hkjk vkSj tVhy pfj= okyk gS A tkfr O;oLFkk vkt Hkh Hkkjrh; lekt dk ,d [kkl vekuoh; y{k.k cuk gqvk gS A

1-2    vius lfn;ksa yEcs izkd~&mifuosf'kd bfrgkl ds nkSjku] Hkkjr us vius Lo;a ds fof”k’V vkfFkZd o lekftd xzkeh.k O;oLFkk dk fodkl fd;k Fkk ftldh Lo;a dh mRiknu fof/k Fkh] tks dkQh gn rd vkRe&fuHkZj Fkh vkSj ftlds vius fof”k’V d`f"k lEcU/k ,oa vU; yk{kf.kdrk,a Fkha A Hkkjr yEcs le; rd izkd~&iwathoknh oxZ lEcU/kksa ds fofHkUu pj.kksa dh izfØ;k ls xqtjrs gq, vius Lo;a ds fodkl ds jkLrs ij vxzlj Fkk] tSlk fd vU; ns'kksa ;k vapyksa esa Hkh gks jgk Fkk A

1-3    fdUrq O;kikfjd iwathokn ds vkjfEHkd fnuksa esa gh mifuos'koknh rkdrksa ds mHkkj ds lkFk mlus fodkl ds bl jkLrs esa n[ky nsuk vkSj mls cyiwoZd cnyuk 'kq: dj fn;k A bl miegk}hi esa mRiknd 'kfDr;ksa dk tks ns”kt fodkl gks jgk Fkk mls fgUld rjhds ls dqpy fn;k x;k A mifuos'khdj.k ds bl fu"Bqj izfØ;k dh vkSipkfjd “kq:vkr 1757 dh Iyklh dh yM+kbZ ls gqbZ Fkh tks ,d lkS lky ls T;knk le; rd pyh A bl izfØ;k ds tfj, 1857 ds izFke Lora=rk laxzke dks f”kdLr nsus ds ckn fczfV”k lkezkT;okn vUrr% Hkkjr dks vkSipkfjd :i ls viuk mifuos'k cukus esa dke;kc gks x;k A fczfV'k mifuos'kokfn;ksa us tehUnkjh izFkk vkSj jS;rokjh izFkk ykxw dj ,dne “kq: ls gh d`f"k lEcU/kksa dks cnyuk 'kq: dj fn;k Fkk A bu dneksa ds tfj, mifuosf'kd izHkqRo ds lkekftd vk/kkj ds :i esa mldh lsok djus ds fy, lkeUrh] v)Z&lkeUrh lEcU/kksa dks lqn`<+ fd;k x;k Fkk A ;gka ds vikj lalk/kuksa ds ywV dh jkg lqxe cukus ds fy, rFkk iwathoknh lap; esa enn ds fy, fcpkSfy;s ds :i eas ,d O;kikjh oxZ dks izksRlkgu fn;k x;k Fkk tks vkxs pydj nyky iwathifr oxZ esa rCnhy gks x;k vkSj ftlus fczfV'k mifuosf'kd O;oLFkk ds lkFk Hkkjrh; vFkZO;oLFkk ds ,dhdj.k dk dke fd;k A mifuosf'kd jkT; ra= dh lsok ds fy, vaxszth f'k{kk iz.kkyh dh 'kq:vkr dj ,d nyky ukSdj'kkgh oxZ dks Hkh fodflr fd;k x;k Fkk A blds lkFk&lkFk] gkykafd mifuos”koknh uhfr;ksa ds pyrs dqN {ks=ksa esa tkfr O;oLFkk ds dBksj pfj= dk de&ls&de lrgh rkSj ij {kj.k gqvk Fkk] rFkkfi mifuosf”kd 'kklu dks Fkkedj j[kus okys leFkZu vk/kkj ds :i esa bldk bLrseky djus ds fy, mlus bls c<+kok gh fn;k Fkk A mifuosf'kd 'kklu dks lqjf{kr j[kus ds fy, lkEiznkf;d >xM+ksa dks HkM+dk dj ^QwV Mkyks vkSj jkt djks* dh uhfr dks Hkh c<+kok fn;k x;k Fkk A

1-4    fczfV'k lkezkT;okn us tc ls vius mifuosf”kd izHkqRo dks LFkkfir djuk 'kq: fd;k rc ls gh turk ds fofHkUu rcdksa us muds fo:) la?k’kZ NsM+ fn;k Fkk ftldh “kq:vkr dbZ lkjs bykdksa esa vkfnoklh fonzksgksa ls gqbZ Fkh A vyx&vyx vapyksa ds lkekftd fodkl ds Lrj vkSj ogka dh Bksl ifjfLFkfr;ksa ds vuq:i] ,d rjQ uo&tkxj.k dh fofHkUu /kkjkvksa us vkSj nwljh rjQ iwathoknh yksdra= ds izHkko us mifuosf'kd 'kklu ds fo:) lkekftd o jktuhfrd psruk iSnk djus esa viuh Hkwfedk fuHkkuk “kq: dj fn;k Fkk A 1857 dk izFke Lora=rk laxzke Hkkjrh; turk dk mifuosf'kd 'kklu ds f[kykQ igyk laxfBr ns'kHkfDriw.kZ fonzksg Fkk A gkykafd turk dks lkEiznkf;d vk/kkj ij ckaVus lesr fofHkUu ?k`f.kr rjhds viukdj bls fueZerk ds lkFk dqpy fn;k x;k Fkk] fQj Hkh fofHkUu vapyksa esa mifuosf”kd “kklu dks yxkrkj pqukSrh nsrs gq, ,d ds ckn ,d tumHkkj gksrs jgs A bl ifjfLFkfr esa] mifuos”kokfn;ksa dh lfØ; Hkkxhnkjh ls] mifuosf”kd “kklu ds fo:) tu vkØks”k dks dkcw esa j[kus ds fy, lqj{kk VksVh ¼ls¶Vh okYo½ ds :i esa Hkkjrh; jk’Vªh; dkaxszl dk xBu fd;k x;k Fkk A dkaxszl ij mHkjrs nyky iwathifr;ksa] cM+s HkwLokeh oxZ vkSj ukSdj'kkgh rcdksa dk ncnck Fkk] rks ij Hkh og mifuosf”kd “kklu ds fo:) jk’Vªh; vkUnksyu dk ,d eap cu x;k Fkk A QyLo:i] dkaxszl iwjs ns”k esa vius izHkko dk foLrkj djus yxh Fkh A ysfdu vius oxZ pfj= ds dkj.k mlus mifuosf”kd “kkldksa ds f[kykQ tu leqnk; ds ØkfUrdkjh tks”k dks mUeqDr ugha fd;k A og fczfV”k jk’VªeaMy ds vUnj vf/kjkT; dk ntkZ ¼dominion status½ ekax dj gh larq"V Fkh A

1-5    fofHkUu dsUnzkas esa gks jgs vkS|ksfxd fodkl ds pyrs etnwj oxZ dh la[;k c<+us yxh vkSj mUuhloha lnh ds vfUre n'kd esa VsªM ;wfu;u vkUnksyu fodflr gksus yxk A mUgksaus tYn gh jktuhfrd {ks= esa Hkh dne j[kuk 'kq: dj fn;k A 1917 dh vDVwcj ØkfUr us nqfu;k Hkj esa jk"Vªh; eqfDr vkUnksyuksa dks ,d u;k vkosx iznku fd;k A dE;qfuLV vkUnksyu dk tUe gqvk vkSj bldh igy ij iw.kZ vktknh dh ekax xksycUnh dk dsUnz cu xbZ] ftls dkaxszl dks Hkh Lohdkj djuk iM+k A 1920 ds n'kd esa fofHkUu ØkfUrdkjh rkdrksa dk mHkkj Hkh ns[kk x;k] tSls fd og /kkjk ftldk usr`Ro Hkxr flag dj jgs Fks A etnwj oxZ ds la?k"kksZa vkSj lkeUrokn&fojks/kh vkUnksyuksa dk foLQksV Hkh bu n”kdksa dh ,d [kkl igpku cuus yxh Fkh A dE;qfuLV vUrjkZ"Vªh; us etnwj oxZ ds usr`Ro esa turk dh tuoknh ØkfUr dk ekxZn”kZd fl)kUr is'k fd;k Fkk ftldk Hkkjr tSls ns”kksa mu ns”kksa dks vuqikyu djuk Fkk tks fofHkUu :iksa esa mifuosf”kd izHkqRo ds ekrgr Fks A rst gksrs lkearokn&fojks/kh vkSj mifuos”kokn&fojks/kh la?k’kksZa us Økafrdkjh rkdrksa ds fodkl dh ifjfLFkfr;ka fufeZr dj nh Fkh A bu lcds ckotwn] Hkkdik dk usr`Ro mHkj jgs cM+s iwathifr;ksa ds nyky pfj= vkSj dkaxzsl ij mlds izHkko dk Bksl fo'ys"k.k dj ikus esa rFkk Hkkjr dh Bksl ifjfLFkfr dk fo”ys’k.k djrs gq, ØkfUrdkjh fn”kk dk fodkl dj ikus esa vlQy jgk A og vktknh dh yM+kbZ eas etnwj oxZ dk usr`Ro LFkkfir dj ikus esa vlQy jgk A mYVs] mlus jk’Vªh; vkUnksyu dk usr`Ro] dekscs'k] dkaxzsl vkSj eqfLye yhx dks lkSai fn;k Fkk A f}rh; fo'o ;q) esa lksfo;r la?k dh vxqokbZ esa Qklhokn&fojks/kh rkdrksa dh egku fot; ds ckotwn] jk"Vªh; eqfDr vkUnksyu dh fo'kky ygj rFkk ukS lsuk fonzksg] rsyaxkuk o rsHkkxk vkUnksyu vkSj etnwj oxZ ds 'kfDr'kkyh la?k"kksZa ds QwV iM+us ds ckotwn Hkkdik dk usr`Ro viuh xyr fn'kk dks lq/kkj ikus esa vlQy jgk A

1-6    f}rh; fo'o ;q) ds ckn dh vof/k esa fo”o Lrj ij Hkkjh cnyko vk;k Fkk A lksfor; la?k ds usr`Ro esa lektoknh [ksek vkSj jk"Vªh; eqfDr vkUnksyu ,d cy'kkyh rkdr ds :i esa mHkj dj lkeus vk;k Fkk A nwljh rjQ fczfV'k lkezkT;okn detksj gks x;k Fkk vkSj lkezkT;oknh [kses ds usrk ds :i esa vesfjdk mHkjdj lkeus vk;k Fkk A bl ifjfLFkfr eas] lektoknh [kses dh vksj ls fey jgh pqukSrh dk eqdkcyk djus ds fy, vkSj fo'o Lrj ij vius izHkqRo dk foLrkj djus ds fy, vesfjdh usr`Ro okys lkezkT;oknh [kses us ywV vkSj izHkqRo ds mifuosf'kd Lo:iksa dks uo&mifuosf'kd Lo:iksa esa rCnhy djuk 'kq: fd;k A blds fy, vko';d vkStkjksa dks x<+k x;k vkSj mifuos'kksa esa nyky ukSdj”kkgh iwathifr vkSj HkwLokeh oxksZa ds izfrfuf/k;ksa dks lÙkk dk gLrkarj.k fd;k x;k A fczfV'k lkezkT;okn us bl uhfr dks ykxw djrs gq, ns'k dk lkEiznkf;d vk/kkj ij foHkktu fd;k rFkk dkaxszl vkSj eqfLye yhx dks lÙkk dk gLrkarj.k fd;k tks Hkkjr vkSj ikfdLrku esa nyky iwathifr&cMs+ HkwLokeh ds oxZ fgrksa dk izfrfuf/kRo dj jgs Fks A

[k.M  nks

uo&mifuos'khdj.k ds rgr rhoz gksrk ladV vkSj ubZ pqukSfr;ka

2-1    f}rh; fo'o ;q) ds ckn dh vof/k esa] gkykafd ;g ;qx vc Hkh lkezkT;okn vkSj loZgkjk ØkfUr dk ;qx gh gS] rFkkfi lkezkT;oknh O;oLFkk ds uo&mifuosf'kd pj.k esa vUrjjk"Vªh; Lrj ij fuEu vUrfoZjks/k vc Hkh izeq[k vUrfoZjks/k cus gq, gSa  lkezkT;okn vkSj nqfu;k ds mRihfM+r jk"Vªksa ,oa turk ds chp vUrfoZjks/k] iwath vkSj Je ds chp vUrfoZjks/k] lkezkT;oknh ns'kksa dk vkSj btkjsnkj lewgksa dk vkil esa vUrfoZjks/k] rFkk lkezkT;oknh O;oLFkk vkSj lektoknh rkdrksa ds chp vUrfoZjks/k A blds lkFk gh] bl vof/k ds nkSjku] [kkldj 1970 ds n'kd esa vk;s ladV ds ckn] fodkl ds izfr lkezkT;oknh utfj, ds rgr cstksM+ rduhdh mUufÙk dk bLrseky djrs gq, izkd`frd ,oa ekuo lalk/kuksa ds nksgu dh ikxy nkSM+ ds pyrs i;kZoj.k dk fouk'k yxkrkj rhoz gksrk x;k gS tks vUrjjk"Vªh; ,oa jk"Vªh; nksuksa Lrjksa ij ,d izeq[k fo’k; curk x;k gS A blus] vUrjjk"Vªh; ,oa jk"Vªh; nksuksa Lrjksa ij] pkj vU; izeq[k vUrfoZjks/kksa ds lkFk&lkFk ,d u;s] ikaposa izeq[k vUrfoZjks/k dks] iwath vkSj izd`fr ds chp vUrfoZjks/k dks tUe fn;k gS A vUrjjk’Vªh; Lrj ij bu ikap eq[; vUrfoZjks/kksa esa ls lkezkT;okn vkSj mRihfM+r turk ,oa jk’Vªksa ds chp vUrfoZjks/k vc Hkh iz/kku vUrfoZjks/k cuk gqvk gS A

2-2    1947 esa lÙkk gLrkarj.k ds i'pkr] lkezkT;okn dh lsok dj jgs nyky ukSdj'kkgh iwathifr&cM+s HkwLoeh oxksZa ds fgrksa dh lsok djrs gq, dkaxszl ljdkj us ns”k ds njokts dks lHkh lkezkT;oknh ns'kksa ls cM+s iSekus ij fons'kh iwath dh ?kqliSB ds fy, [kksy fn;k A Þtksrus okys dks tehuß ds vk/kkj ij Hkwfe lq/kkj ykxw djus ls bUdkj djrs gq,] ftldk vktknh dh yM+kbZ ds le; ok;nk fd;k x;k Fkk] blus Hkwfe gncUnh dkuwu ¼yS.M flfyax ,DV½ vkfn ds uke ij ÞÅij ls Hkwfe lq/kkjß ykxw fd;k vkSj bl izdkj iqjkus lkeUrh Hkwfe lEcU/kksa dks izfrLFkkfir djuk “kq: fd;k A ifj.kke Lo:i] ,d u;s fdLe dk HkwLokeh oxZ mHkjus yxk vkSj izHkqRo esa vkus yxk ftlus ^gfjr ØkfUr* tSlh uhfr;ksa ds rgr d`f"k {ks= dks iwath o cktkj dh rkdrksa vkSj u;s rduhdh vfo’dkjksa ds fy, [kksyuk 'kq: fd;k A

2-3    Hkkjr tks fd ,d mifuosf'kd vkSj v)Z&lkeUrh ns'k Fkk] og lÙkk gLrkarj.k ds lkFk uo&mifuosf'kd izHkqRo ds rgr ,d vkfJr ns'k esa rCnhy gks x;k A blds lkFk gh d`f"k lEcU/kksa esa rsth ls cnyko yk;s x;s D;ksafd lkezkT;okn us vius lkekftd vk/kkj ds :i esa lkeUrokn dk bLrseky djus dh viuh mifuosf”kd uhfr dks R;kx fn;k Fkk A ns”k esa mifuosf'kd dky ds nkSjku fuEu pkj izeq[k vUrfoZjks/k Fks  lkezkT;okn vkSj jk"Vª ds chp vUrfoZjks/k] lkeUrokn vkSj O;kid tu leqnk;ksa ds chp vUrfoZjks/k] iwath vkSj Je ds chp vUrfoZjks/k rFkk 'kkld oxksaZ dk vkil esa vUrfoZjks/k A blesa lkezkT;okn vkSj jk"Vª ds chp vUrfoZjks/k iz/kku Fkk A uo&mifuos'khdj.k ds rgr ;s vUrfoZjks/k cnydj bl rjg gks x;s gSa  lkezkT;okn vkSj turk ds chp vUrfoZjks/k] iwath vkSj Je ds chp vUrfoZjks/k] HkwLokeh oxksZa vkSj fdlkuksa ds O;kid tu leqnk;ksa ds chp vUrfoZjks/k rFkk 'kkld oxksZa dk vkil esa vUrfoZjks/k A blds vykok] tSlk fd Åij O;k[;k dh xbZ gS] gky ds le; esa iwath vkSj izd`fr ds chp vUrfoZjks/k ikaposa izeq[k vUrfoZjks/k ds :i esa mHkjk gS A vkSj iz/kku vUrfoZjks/k ,d rjQ lkezkT;okn] nyky ukSdj'kkgh iwathifr ,oa HkwLokeh oxksZa ds xBtksM+ vkSj nwljh rjQ O;kid tu leqnk;ksa ds chp vUrfoZjks/k eas rCnhy gks x;k gS A

2-4    lkezkT;oknh O;oLFkk }kjk uo&mifuos'khdj.k ds rgr ykxw dh xbZ dhUloknh uhfr;ksa ds rgr rFkk 1940 ds n'kd esa vfLrRo esa vk;s cy'kkyh lektoknh [kses vkSj rkdroj jk"Vªh; eqfDr vkUnksyuksa ,oa etnwj oxZ ds c<+rs la?k"kksZa ds izHkko ds pyrs] 1947 ds ckn ds o"kksZa esa Hkkjrh; “kkld oxksZa ds fgrksa dk izfrfuf/kRo djrs gq, dkaxszl ljdkj us vusd dY;k.kdkjh uhfr;ksa dh “kq:vkr dh Fkh] dksj mRiknd {ks=ksa dk jk"Vªh;dj.k fd;k Fkk vkSj ,d 'kfDr'kkyh lkoZtfud {ks= dk fuekZ.k fd;k Fkk A ysfdu 1970 ds n'kd esa BgjkLQhfr ¼mRiknu esa Bgjko vkSj eqnzkLQhfr½ loZizeq[k ifj?kVuk cu xbZ Fkh vkSj lkezkT;oknh O;oLFkk xaHkhj ladV dk lkeuk djus yxh Fkh A blfy, vesfjdk dh vxqokbZ esa lkezkT;oknh ns'kksa us vc rd dh dhUloknh uhfr;ksa dh txg vkbZ-,e-,Q-&fo'o cSad&MCY;w-Vh-vks- dh frdM+h] cgqjk’Vªh; dEifu;ksa ,oa vU; dbZ lkezkT;oknh ,tsfUl;ksa dk bLrseky djrs gq, cgq&izpkfjr Hkwe.Myhdj.k&mnkjhdj.k& futhdj.k jkt ds ek/;e ls uo&mnkjoknh uhfr;ksa dks ykxw djuk 'kq: fd;k A Hkkjr esa 1991 esa bu cnykoksa dks vkSipkfjd :i ls Fkksi fn;s tkus ds lkFk iwoZorhZ uhfr;ksa dks rsth ls myVuk 'kq: dj fn;k x;k A blls foÙkh; {ks= esa rFkk vU; lHkh lkekftd] vkfFkZd ,oa lkaLd`frd {ks=ksa esa Hkkjh cnyko vk;k gS A

2-5    bu uo&mnkjoknh uhfr;ksa ds rgr] lkoZtfud {ks= ds lHkh miØeksa dk futhdj.k fd;k tk pqdk gS ;k os bl izfØ;k esa gSa A cSad] chek vkfn {ks=ksa ds rFkk ifjogu] lapkj ,oa ÅtkZ vkfn lesr vU; lsok {ks=ksa ds lHkh lkoZtfud ,oa ljdkjh miØeksa dk Hkh rsth xfr ls futhdj.k fd;k tk jgk gS A bl izfØ;k esa jktdh; fu;a=.k okys miØeksa }kjk cgqjk’Vªh; fuxeksa ds lkFk la;qDr m|e LFkkfir fd;s tk jgs gSa A dkjiksjsV ?kjkuksa vkSj cgqjk"Vªh; fuxeksa dks izkd`frd ,oa ekuo lalk/kuksa ds va/kk/kaq/k ywV dh btktr nsrs gq, mUgsa ty] taxy] tehu] [kfut bR;kfn ij fu;a=.k lfgr lHkh {ks=ksa esa ,dkf/kdkj lkSai fn;k x;k gS A

2-6    bu ubZ vkfFkZd uhfr;ksa ds rgr etnwj oxZ ds dBhu la?k’kksZa ls izkIr lHkh vf/kdkjksa dks Nhu fy;k x;k gS A Bsdsnkjh izFkk] vLFkkbZ Je izFkk rFkk ^dke djkvks vkSj fudky nks* ¼gk;j ,.M Qk;j½ vkt fu;e&lk cu x;k gS A ;gka rd fd mUgsa vkB ?k.Vs dk dk;Zfnol] U;wure osru ,oa vU; tuoknh vf/kdkjksa ls Hkh oafpr dj fn;k x;k gS A tgka ,d rjQ nfyrksa] vkfnokfl;ksa ,oa vU; fiNM+s rcdksas dks tehu ugha nh xbZ gS] tks okLro esa tehu dks tksrus okys gSa] ogha nwljh rjQ xjhc ,oa lhekUr fdlkuksa ds ikl tks FkksM+h&cgqr tehu gS mls Hkh fofHkUu uo&mnkjoknh ifj;kstukvksa ds fy, vkSj Hkw&ekfQ;k }kjk Nhuk tk jgk gS A dkjiksjsV ?kjkuksa vkSj cgqjk"Vªh; fuxeksa dks d`f"k {ks= esa iwjh rjg izos'k dh vuqefr ns nsus ls d`f"k dk dkjiksjsVhdj.k c<+ jgk gS A ;g yk[k+ksa fdlkuksa dks vkRegR;k djus rFkk djksM+ksa xjhc fdlkuksa ,oa [ksr etnwjksa dks 'kgjksa dh vksj iyk;u djus ds fy, etcwj dj jgk gS A tu forj.k iz.kkyh] eq¶r f'k{kk] vkokl] fpfdRlk] ikuh] fctyh] ifjogu vkSj jkstxkj ds vf/kdkj ls tu leqnk;ksa dks oafpr dj fn;k x;k gS A va/kk/kqa/k tek[kksjh vkSj dkykcktkjh ds lkFk&lkFk] ^ok;nk dkjksckj* ¼¶;qpj VsªfMax½] dkjiksjsV ?kjkuksa vkSj cgqjk"Vªh; fuxeksa ds izos'k rFkk [kjhn ,oa forj.k ds {ks= ls jkT; ds ihNs gV tkus dh otg ls egaxkbZ vkleku Nwus yxh gS A urhts esa djksM+ksa [kqnjk O;kikjh nfjnz gks x;s gSa A bu lcus tu leqnk; dks vf}rh; nfjnzrk dh vksj /kdsy fn;k gS A

[k.M  rhu

uo&mifuos'khdj.k ds rgr rhoz gksrs lHkh izeq[k vUrfoZjks/k

3-1    vDVwcj ØkfUr ds ckn mHkj jgs oxZ lEcU/kksa dk fo'ys"k.k djrs gq, dE;qfuLV vUrjkZ"Vªh; ¼dksfeUVuZ½ us dgk Fkk fd igyk] iwathoknh ns'kksa esa iwathifr oxZ dk iwoZ esa tks Hkh izxfr'khy pfj= Fkk og btkjsnkj iwathokn ;k lkezkT;okn ds pj.k esa foyqIr gksus yxk Fkk] vkSj nwljk] ,f'k;k] vÝhdk o nf{k.k vesfjdk ds ns'kksa esa mifuos'khdj.k ds ekrgr tks iwathifr oxZ mHkjdj lkeus vk;k Fkk og cqfu;knh rkSj ij lkezkT;okn ds lkFk lg;ksx dj jgk gS vkSj og jk"Vªh; o tuoknh ØkfUr ds dk;ZHkkjksa dks lEiUu dj ikus esa v{ke gS A uo&mifuosf'kd nkSj esa] gkykafd ;g iwathifr oxZ] tks uo&mifuos'kksa esa 'kkld oxZ dk lcls izHkko'kkyh fgLlk cu pqdk gS] ftl gn rd mldk fodkl gqvk gS mlds vuq:i og [kqn dks le`) cukus ds fy, lkezkT;oknh 'kfDr;ksa ds lkFk dqN gn rd Vdjko eksy ysrk gS] rFkkfi og cqfu;knh rkSj ij lkezkT;okn ds lkFk lg;ksx dj jgk gS A nyky iwathifr u dsoy lkezkT;okn ds ,tsUV gSa] cfYd ,dkf/kdkjh iwath ds lpsr fgLlk Hkh gSa tks ,dkf/kdkj iwath ds fgr esa fu.kZ; ysrs jgrs gSa A bl vFkZ esa mls vc Hkh nyky pfj= okyk dgk tk ldrk gS A nyky ukSdj'kkgh iwathifr vkSj cM+s HkwLokeh oxZ Hkkjr ds 'kkld oxZ gSa A

3-2    fczfV'k mifuos'kokfn;ksa us vius mifuosf'kd jktdh; ra= dks lqn`<+ djus ds fy, Åap tkfr ds fgUnqvksa dks vkxs c<+k;k A lkFk gh] os fgUnqvksa vkSj eqlyekuksa ds chp lkEiznkf;d nq”euh dks gok nsdj ^QwV Mkyks vkSj jkt djks* dh uhfr ij vey dj jgs Fks A lkEiznkf;d tulagkj ds chp Hkkjr dk lkEiznkf;d vk/kkj ij caVokjk rFkk ,dne “kq: ls gh dkaxszl ljdkj dh lkEiznkf;d rq"Vhdj.k dh uhfr ds pyrs lkEiznkf;d dyg c<+rs x;k A blus fgUnw dêjiaFkh rkdrksa dks Qyus&Qwyus ds fy, mitkÅ tehu iznku fd;k ftldh vxqokbZ eq[;r% vkj-,l-,l- }kjk vius jktuhfrd cktw igys tula?k vkSj orZeku esa Hkktik ds ek/;e ls dh tkrh jgh gS A bldh izfrfØ;k esa eqfLye lkEiznkf;d rkdrsa Hkh etcwr gqbZ gSa A 1989 ds vke pqukoksa ds nkSjku Hkktik ds lkFk&lkFk ekdik dh vxqokbZ okys nyksa }kjk turk ny ds usr`Ro okys xBca/ku esa fuHkkbZ xbZ Hkwfedk us Hkh la?k ifjokj dks etcwr djus enn dh A 1992 esa dkaxzsl ljdkj dh ?k`f.kr vkSj [krjukd uhfr ds rgr lkezkT;oknh Hkwwe.Myhdj.k dks Fkksis tkus ls turk dk /;ku vyx gVkus ds fy, vkj-,l-,l- ifjokj dks ckcjh efLtn <gkus fn;k x;k Fkk A blls u dsoy lkEiznkf;d Qklhoknh Hkktik dks 1998 esa dsUnz dh lÙkk esa vkus vkSj dqN jkT;ksa esa viuh idM+ etcwr djus dk ekSdk feyk] cfYd lHkh rjg ds /kkfeZd dêjiaFkh rkdrksa] [kkldj fgUnw dêjiaFkh rkdrksa dks iuius dk ekSdk Hkh feyk A bu uhfr;ksa ds pyrs lekt dk dkQh gn rd lEiznk;hdj.k gks x;k gS A Hkkjrh; lafo/kku esa /keZ fujis{k ds :i esa O;k[;k fd;s tkus ds ckotwn] Hkkjrh; jktlÙkk lHkh vFkksZa ,oa O;ogkj esa Øe”k% fgUnw jk’Vª cu xbZ gS] tgka /kkfeZd vYila[;dksa ds vf/kdkjksa vkSj mudh lqj{kk ij yxkrkj [krjk eaMjk jgk gS A dkaxzsl ds usr`Ro okys laizx ds nl lky yEcs “kklu ds nkSjku uo&mnkjoknh uhfr;ksa ij rsth ls vey ds pyrs turk dh yxkrkj c<+rh nfjnzrk us Hkh dêjiaFkh rkdrksa dks Qyus&Qwyus ds fy, mitkÅ tehu iznku fd;k gS tks turk ds vlarks’k vkSj vkØks”k dks iFkHkz’V dj jgs gSa A 2014 ds yksd lHkk pqukoksa esa Hkktik ljdkj ds lÙkklhu gksus ls dkaxzsl ds usr`Ro okys laizx ds nf{k.kiaFkh “kklu dh txg ?kksj&nf{k.kiaFkh “kklu us ys fy;k gS tks dkjiksjsV jkt vkSj lkEiznkf;d Qklhokn dks vf}rh; :i ls rst dj jgk gS A

3-3    lkekftd ifjorZu dks jksdus ds iz;kl ds fgLls ds :i esa] uo&tkxj.k vkUnksyu vkSj Lora=rk laxzke ds nkSjku iuis tkfr izFkk ds mUewyu dh Hkkouk ds fojks/k esa tkrs gq,] dkaxzsl ,oa “kkld oxZ dh lHkh ikfVZ;ksa us tkfr vk/kkfjr oksV cSad dh jktuhfr dk bLrseky fd;k A “kkld oxZ dh ikfVZ;ksa us oksV cSad dh jktuhfr ds eÌsutj tkfr O;oLFkk dks cuk;s j[kus dk iz;kl dj vkj{k.k uhfr ds mÌs”; ij gh ikuh Qsj fn;k A QyLo:i] tkfr&fojks/kh eqfge vkSj tkfr mUewyu dh ekax detksj iM+ xbZ A gkykafd e.My vk;ksx dh fjiksVZ us fiNM+s rcdksa dks viuk gd ekaxus ds fy, u;k tks'k iznku fd;k Fkk] ysfdu Hkwfe lq/kkjksa vkSj lkekftd U;k; lqfuf”pr djus tSlh bldh dsUnzh; vuq”kalkvksa ls /;ku vyx gVkus ds fy, izHkqRo”kkyh tkfroknh rkdrksa vkSj [kki iapk;r tSls cps gq, lkeUrh lkekftd xBuksa us tkfrxr >xM+ksa dks rhoz dj vf}rh; Lrj ij igqapk fn;k A urhts esa] tkfr O;oLFkk tks fd izHkqRo”kkyh fgUnw /keZ dk ,d fof”k’V y{k.k gS] dqN txgksa ij u;s&u;s :i ysrs gq, fofHkUu bykdksa esa vusd fof”k’V yk{kf.kdrkvksa ds lkFk iwjs Hkkjr esa vc Hkh cjdjkj gS rFkk vius cnlwjr y{k.kksa ls] tSls fd tkfrxr ?k`.kk] tkfrxr HksnHkko] tkfrxr mRihM+u] vLi`';rk] vkfn ls lHkh /keksZa dks izHkkfor dj jgk gS A futhdj.k vkSj mnkjhdj.k dh uhfr;ksa ds rgr vkj{k.k tSls ekStwnk tuoknh vf/kdkjksa ij Hkh ikuh Qsj fn;k x;k gS vkSj mUgas Nhu fy;k x;k gS A bl edln ls ÞeykbZnkj ijrß vkSj ÞvkfFkZd fiNM+siu ds vk/kkj ij vkj{k.kß tSls u;s&u;s QkewZys mNkys tk jgs gSa A tkfr O;oLFkk rFkk NwvkNwr ds dyad tM+ ls [kRe djus ds fy, oxZ la?k’kZ ds gfFk;kj rFkk tu tkx`fr ds fy, ØkfUrdkjh dk;ZØe dk mi;ksx dj tksjnkj la?k’kZ NsM+us dh t:jr gS A

3-4    gkykafd lÙkk gLrkarj.k ds ckn Ng n'kd chr pqds gSa] ysfdu Lora=rk laxzke ds nkSjku fd;s x;s ok;nksa ds foijhr] vc rd dh ljdkjksa us lHkh jk’Vªh;rkvksa ds vkRe&fu.kZ; ds vf/kdkj dks ekU;rk nsus ls bUdkj dj fn;k gS A ;gka rd fd turk dks Hkk"kk ds vk/kkj jkT;ksa ds xBu ds fy, Hkh yEch yM+kbZ yM+uh iM+h Fkh A tEew&d'ehj ,oa iwoksZÙkj jkT;ksa esa jktuhfrd lek/kku ds tfj, muds vkRe&fu.kZ; ds vf/kdkj ij vey djus ls bUdkj djrs gq, fiNys Ng n'kdksa ls T;knk le; ls lsuk rSukr j[kk x;k gS A pwafd uo&mifuos'khdj.k ds rgr vleku fodkl rhoz :i ysrk tk jgk gS vkSj blfy, vyx jkT;ksa dh ekax mB jgh gS] fdUrq ;k rks budk fueeZrk ls neu fd;k tk jgk gS ;k fQj bldk voljoknh <ax ls turk ds chp QwV Mkyus ds fy, bLrseky fd;k tk jgk gS A jktuhfrd lÙkk ds izxfr'khy fodsUnzhdj.k] gLrkarj.k vkSj tuoknhdj.k ds vHkko esa turk ds chp  jk"Vªh;rk vkSj uLyh; lokyksa ds vk/kkj ij Hkh vkilh dyg rhoz gksrk tk jgk gS A

3-5    vkfnokfl;ksa dk] tks Hkkjr dh vkcknh eas yxHkx nl izfr'kr dk gSa] fczfV'k mifuos'kokfn;ksa ds f[kykQ la?k"kZ djus vkSj lÙkk gLrkarj.k ds ckn vius vf/kdkjksa ds fy, yM+us dk ,d egku bfrgkl jgk gS A ysfdu vc rd dh dsUnz ,oa jkT; ljdkjksa us izxfr'khy <ax ls muds Lok;Ùk'kklh ifj"knksa dh LFkkiuk ugha dh gS ;k viuh tehu ij muds vf/kdkj dh j{kk ugha dh gS A mYVs] [knkuksa dk foLrkj djus vkSj dkjiksjsV ifj;kstukvksa dh LFkkiuk ds uke ij mUgsa cM+h la[;k esa foLFkkfir fd;k x;k gS A ^uo&mnkjoknh* uhfr;ksa ds rgr Je ds lcls lLrs lzksr ds :i esa mudk tcjnLr “kks’k.k fd;k x;k gS A blds vykok] HksnHkkoiw.kZ uhfr;ksa ds dkj.k rFkk ljdkj dh vksj ls vkfnokfl;ksa dh n”kk dks Åapk mBkus ds fy, dksbZ iz;kl ugha gksus ds dkj.k mUgsa mUur mRiknu lEcU/kksa esa Hkkxhnkjh ls vyx&Fkyx j[kk x;k gS vkSj os viuk thou Lrj csgrj ugha cuk ik jgs gSa A ,slk yxrk gS fd ekuks os ;k rks taxy ij fuHkZj jgus ds fy, ;k fQj Je dk lcls lLrk lzksr cus jgus ds fy, vfHk”kIr gSa A

3-6    efgyk,a] tks vkcknh ds vk/ks fgLls dk fuekZ.k djrh gSa] lkeUrh ,oa mifuosf'kd izHkqRo ds rgr rFkk /keZ ,oa tkfr O;oLFkk ds rgr 'kks"k.k ds lcls cnrj Lo:iksa ls ihfM+r Fkha A vusd la?k’kksZa ds QyLo:i] ?kjsyw fgUlk ds f[kykQ dkuwu tSls dbZ dkuwu cuk;s x;s gSa rFkk LFkkuh; fudk;ksa esa 50 izfr”kr vkj{k.k ykxw fd;k x;k gS] fdUrq “kkld oxZ dh ikfVZ;ka jkT; fo/kku lHkkvksa vkSj laln rd bl vkj{k.k dk foLrkj djus ds fy, vfuPNqd gSa A ;s ltkoVh lq/kkj Hkh T;knkrj dkxtksa rd gh lhfer gSa A uo&mifuos”khdj.k ds rgr efgykvksa ij u;s fdLe ds geys c<+ jgs gSa A iq#"k lÙkk vkSj futh lEifÙk dh O;oLFkk ds rgr mudh xqykeh us u;k :i xzg.k dj fy;k gS A ySafxd HksnHkko ds lkFk&lkFk dU;k Hkzq.k gR;k vkSj ;kSu fgUlk fnu&c&fnu rst gksrk tk jgk gS A ;gka rd fd efgykvksa ds 'kjhj dk Hkh izp.M :i ls okf.kT;hdj.k dj fn;k x;k gS A

3-7    uo&mifuos'khdj.k ds rgr fodkl ds uke ij ykxw dh xbZ uhfr;kas ds pyrs] tks okLro esa lkezkT;okfn;ksa vkSj mlds vuqpjksa ds fgrksa dh lsok djrh gSa] i;kZoj.k dk fouk'k yxkrkj rhoz :i ysrk tk jgk gS A ^oSf'od xjekgV* tSlh ifj?kVuk rFkk ukHkdh; gfFk;kjksa dh gksM+] ekStwnk ijek.kq ÅtkZ la;a=] tks ^ijek.kq Vkbe ce* gSa] tSlk fd Qqdq'khek us ,d ckj fQj lkfcr fd;k gS] vkSj u;s ijek.kq fctyh?kjksa ds fuekZ.k ls tUe ys jgh ukHkdh; rckgh us ekuotkfr ds Hkfo"; dks gh [krjs esa Mky fn;k gS A iks[kj.k ijek.kq foLQksV ls “kq: gqbZ ijek.kq gfFk;kjksa dh gksM+ ds ckn ikfdLrku ds lkFk rhoz gksrs vUrfoZjks/k ls lcd ysus ls bUdkj dj Hkkjr ljdkj us orZeku esa  vesfjdh lkezkT;okn ds lkFk ijek.kq djkj ij gLrk{kj fd;k gS] vkSj bl rjg ns”k dh tks Hkh lEizHkqrk Fkh mldk leiZ.k dj fn;k gS A lkezkT;oknh funsZ”k ij u;s ijek.kq fctyh?kjksa ds fuekZ.k ls i;kZoj.k dh foink dk [krjk vkSj c<+ x;k gS A lkezkT;okfn;ksa }kjk Hkkjr tSls ns'kksa esa vkS|ksfxd vkSj ijek.kq dpjk MEi fd;k tk jgk gS A bu ?kVukØeksa us i;kZoj.k dh j{kk ds fy, la?k"kZ dks lkekftd izxfr dk ,d cqfu;knh ?kVd cuk fn;k gS A

3-8    izfrfØ;koknh 'kklu O;oLFkk dks phjLFkkbZ cukus ds fy, rFkk uo&mifuos'khdj.k dks c<+kok nsus ds fy,] e/;dkyhu o lkeUrh laLd`fr vkSj rjg&rjg ds va/kfo'oklksa ds lkFk&lkFk] laLd`fr dks eky esa cny dj vkSj mldk okf.kT;hdj.k dj lkezkT;oknh lkaLd`frd ewY;ksa dks fuyZTTrk ds lkFk izksRlkfgr fd;k x;k gS A lwpuk izkS|ksfxdh rFkk bysDVªkfud ehfM;k ds l?ku foLrkj dk bLrseky dj laLd`fr dks lkezkT;oknh O;oLFkk vkSj mlds vuqpjksa ds cktk: LokFkksa ds lkFk yxkrkj tksM+k tk jgk gS vkSj bls ,d m|ksx esa cny fn;k x;k gS A f”k{kk O;oLFkk dk cktkjhdj.k dj fn;k x;k gS rFkk bldk bLrseky ubZ ih<+h dks uo&mifuosf”kd O;oLFkk ds v/khu ykus ds fy, vkSj lkezkT;oknh lkaLd`frd ewY;ksa ds izpkj&izlkj ds fy, fd;k x;k gS A lkezkT;okfn;ksa vkSj muds vuqpjksa ds lkFk lg;ksx djus okyh lkEiznkf;d rkdrksa }kjk laLd`fr lesr lkekftd thou ds gjsd {ks= dk lEiznkf;dhdj.k fd;k tk jgk gS A bu lcdk edln gS jk"Vªh; nklrk dh Hkkouk iSnk djuk rFkk leLr izxfr'khy vkSj tuoknh lkaLd`frd psruk dks u"V djus dk iz;kl djuk A

3-9    egaxkbZ] csjkstxkjh@v)Z&;csjkstxkjh vkSj lekt ds pkSrjQk vijk/khdj.k ds lkFk&lkFk Hkz"Vkpkj ,d lcls cqjh chekjh cu xbZ gS vkSj lkekftd rkus&ckus dks fNUu&fHkUu dj jgh gS A uo&mnkjoknh uhfr;ksa ds rgr lêk iwath dh loZxzklh Hkwfedk ds pyrs blus Hkhedk; Lo:i xzg.k dj fy;k gS A Åij ls ysdj uhps rd ljdkjh e'khujh] j{kk ,oa iqfyl lsok] pqukoh O;oLFkk vkSj ;gka rd fd U;k;ikfydk lesr lewps jktdh; ra= esa Hkz"Vkpkj vf}rh; Lrj ij igqap x;k gS A jktuhfrd usrkvksa vkSj fofHkUu fudk;ksa eas rFkkdfFkr :i ls pqus x;s T;knkrj lnL;ksa dk Hkh ;gh gky gS A ;g lc crkrk gS fd uo&mifuos'khdj.k ds bu lkB ls T;knk o’kksZa ds nkSjku] vius ?k`f.kr vkSj ?kkrd pfj= dks mtkxj djrs gq,] 'kklu O;oLFkk fdl gn rd v/k%ifrr vkSj tu&fojks/kh gks xbZ gS A gkykafd dkjiksjsV ?kjkuksa vkSj “kkld izfr’Bkuksa }kjk djhc&djhc iwjh rjg fu;af=r ehfM;k “kklu O;oLFkk dh cqjkb;ksa dk inkZQk”k djrh izrhr gksrh gS] ysfdu vly esa ;g lHkh {ks=ksa esa lkezkT;okfn;ksa vkSj mlds vuqpjksa ds opZLo dks cuk;s j[kus dk dke dj jgh gS A

[k.M  pkj

dE;qfuLV vkUnksyu esa HkVdkoksa ls yM+ks vkSj

turk dh tuoknh ØkfUr ds fy, la?kkZ djks

4-1    Hkkjr esa vius vfLrRo ds ukS n'kdksa ds nkSjku dE;qfuLV vkUnksyu }kjk fofHkUu pj.kksa esa fuHkkbZ xbZ Hkwfedk dk ewY;kadu mifuosf'kd vrhr vkSj uo&mifuosf'kd orZeku dh Bksl ifjfLFkfr;ksa ds vk/kkj ij fd;k tkuk pkfg, A mifuosf'kd dky ds nkSjku dE;qfuLV vkUnksyu dh xfrfof/k;ksa ij ,d utj Mkyus ls irk pyrk gS fd ikVhZ dk lkaxBfud rkSj ij fodkl rks gqvk Fkk] fdUrq og jk"Vªh; eqfDr vkUnksyu esa etnwj oxZ dk usr`Ro LFkkfir dj ikus vlQy jgk A blus lkezkT;okn ds laj{k.k esa iys&c<+s cM+s iwathifr;ksa ds nyky pfj= dks igpkuus ls bUdkj dj fn;k Fkk A tc MkW- vEcsMdj us tehu vkSj m|ksxksa ds jk’Vªh;dj.k ds lkFk tksM+dj tkfr mUewyu dk vkg~oku djrs gq, nfyr vkUnksyu NsM+k Fkk vkSj tc ns”k Hkj esa lekt ds fofHkUu mRihfM+r rcdksa ds bl izdkj ds vU; vkUnksyu py jgs Fks rks ml le; Hkkjr dh dE;qfuLV ikVhZ] oxZ la?k’kZ dh ;kaf=d vkSj egt vkfFkZd le> gksus ds dkj.k] la;qDr ekspkZ ds vk/kkj ij bu yM+kb;ksa dks /kkjnkj cukus esa l{ke ugha Fkh A blds lkFk&lkFk] Hkkjr NksM+ks vkUnksyu ds izfr ikVhZ ds :[k us Bksl ifjfLFkfr ds ckjs esa ikVhZ dh le>nkjh ds vHkko dks mtkxj dj fn;k Fkk A dE;qfuLV vkUnksyu ds bu HkVdkoksa vkSj detksfj;ksa us ns'k dk lkEiznkf;d caVokjk djus vkSj dkaxzsl ,oa eqfLye yhx ds usrkvksa dks lÙkk dk gLrkarj.k djus esa fczfV'k mifuos'kokfn;ksa dh enn dh A gkykafd 1948 esa ikVhZ ds f}rh; egkf/kos'ku esa lÙkk gLrkarj.k ds izfrfØ;koknh pfj= dk HkaMkQksM+ djrs gq, bl nf{k.kiaFkh HkVdko dks Bhd djus dk iz;kl fd;k x;k Fkk] fdUrq mlesa okeiaFkh HkVdko dh fn”kk dks Lohdkj fd;k x;k ftlds dkj.k tcjnLr /kDdk yxk Fkk A ikVhZ ds Hkhrj la?k"kZ ds ckn 1951 esa turk dh tuoknh Økafr dks vkxs c<+kus ds fy, igyk ikVhZ dk;ZØe] dk;Zuhfrd fn'kk vkSj uhfrxr oDrO; Lohdkj fd;k x;k A fdUrq nf{k.kiaFkh usr`Ro us igys rks bl fn'kk dks uje dj fn;k vkSj fQj iwjh rjg R;kx fn;k A lksfo;r la'kks/kuoknh voLFkkuksa dks cqyUn djrs gq, Hkkdik ds usr`Ro us Økafr ds pj.k dh O;k[;k jk"Vªh; tuoknh Økafr ds :i esa dh vkSj dkaxzsl ds usr`Ro dks jk"Vªh; iwathifr ds fgrksa dh lsok djus okyk crk;k A mlus jk"Vªh; tuoknh Økafr dks 'kkafriw.kZ lEiUu djus vkSj dkaxzsl ds lkFk lg;ksx djrs gq, lektokn esa laØe.k dk vkg~oku fd;k A urhts esa ikVhZ ds Hkhrj la?k"kZ rhoz gks x;k vkSj 1964 esa igyk foHkktu gqvk vkSj ekdik dk xBu fd;k x;k A

4-2    fdUrq ekdik usr`Ro us lksfo;r la'kks/kuoknh voLFkkuksa ls ukrk ugha rksM+k A 1964 esa blds lkroas egkf/kos'ku esa cM+s iwathifr;ksa ds nksgjs pfj= dk fo'ys"k.k fd;k x;k Fkk] fdUrq blds eq[;r% nyky pfj= dks ns[kus ls bUdkj dj fn;k x;k A lalnh; ckSusiu dk vuq'kj.k djrs gq, og tc Hkh pqudj lÙkk esa vkbZ rks mlus ikVhZ dk;ZØe ij vey djus dh fn'kk esa dke djus ls bUdkj dj fn;k A blus lHkh cqfu;knh lokyksa ij ^e/;ekxhZ* voLFkku xzg.k fd;k A bl ifjfLFkfr esa dE;qfuLV Økafrdkfj;ksa us bldh e/;ekxhZ fn'kk ds f[kykQ oSpkfjd la?k"kZ 'kq# fd;k A tc 1967 ds vkjEHk esa caxky vkSj dsjy esa ekdik dh vxqokbZ esa ljdkjksa dk xBu gqvk Fkk rks mlus vkewypwy Hkwfe lq/kkj ykxw djus ls bUdkj dj fn;k A

4-3    dE;qfuLV Økafrdkfj;ksa }kjk tehu n[ky ds fy, rFkk Hkkdik o ekdik ds la'kks/kuoknh usr`Ro ds f[kykQ ebZ 1967 esa uDlyckM+h tufonzksg 'kq# fd;k x;k A ekDlZokn&ysfuuokn&ekvks Rls rqax fopkj/kkjk dks ekxZn'kZd fl)kUr ds :i esa cqyUn djrs gq, dE;qfuLV Økafrdkfj;ksa dh vf[ky Hkkjrh; leUo; lfefr ¼AICCCR½ vkSj fQj vizSy 1969 esa Hkkdik¼ekys½ dk xBu fd;k x;k A ysfdu ;g cgqr tYn gh fyu fi;kvks ds oke nqLlkgloknh fn'kk ds izHkko esa vk x;k tks 1969 esa phu dh dE;qfuLV ikVhZ ds ukSosa egkf/kos'ku esa ml ij gkoh Fkh A ;g ladh.kZrkoknh voLFkkuksa dh vksj ys x;k ftlds dkj.k xgjk /kDdk yxk vkSj 1971 rd vkUnksyu fc[kj x;k A

4-4    QyLo:i] tc vkUrfjd vkikrdky ls igys vkSj mlds nkSjku bafnjk xka/kh ljdkj ds f[kykQ tufonzksg QwV iM+k Fkk vkSj tc 1977 ds pqukoksa esa dkaxszl dk lQk;k gks x;k Fkk rks ml le; Hkktik ,oa vU; nf{k.kiaFkh rkdrsa bl LFkku dks Hkjus esa dke;kc gqbZ Fkha A fiNys nks n'kdksa ds nkSjku ekdik&uhr oke ekspkZ tgka Hkh lÙkk esa vk;k gS ogka mldh fn'kk 'kkld oxZ dh ikfVZ;ksa ds lekukFkhZ gks xbZ gS A vkSj ?kksj nf{k.kiaFkh Hkktik ljdkj ds lÙkk esa vkus ds lkFk gh os Hkktik dk fojks/k djus ds uke ij ,d ckj fQj ls dkaxszl dks leFkZu nsus dh ykbu ys jgs gSa A nwljh rjQ] Hkkdik¼ekvksoknh½] u;s ;qx ds ekDlZokn&ysfuuokn ds :i esa ^ekvksokn* dk fo'ys"k.k djrs gq,] vVy :i ls vjktd ykbu ij py jgh gS A

4-5    Hkkdik¼ekys½ ds ,sls dbZ xqzi gSa tks vkt Hkh ^v)Z&mifuosf'kd] v)Z&lkearh] nh?kZdkfyd tu;q) dh ykbu* ij vM+s gq, gSa A ogha vU; ,sls xqzi Hkh gSa tks ns'k esa lkezkT;oknh rkdrksa ds c<+rs izHkqRo dks Lohdkj ls bUdkj djrs gq, Hkkjr dks ,d iwathoknh ns'k dgrs gSa vkSj Økafr ds pj.k dks lektoknh Økafr dk pj.k crkrs gSa A f}rh; fo'o ;q) ds ckn fiNys Ng n'kdksa dk fodklØe n'kkZrk gS fd lkezkT;okn us izR;{k fu;a=.k vkSj ywV ds mifuosf'kd Lo:i dks uo&mifuosf'kd Lo:i }kjk izfrLFkkfir dj fn;k gS A bl uo&mifuos'khdj.k ds fgLls ds :i esa Hkkjrh; 'kkld oxksZa vkSj mudh eq[; jktuhfrd ikVhZ dkaxzsl ds gkFkksa lÙkk dk gLrkarj.k fd;k x;k Fkk A tks ns”k uo&mifuosf'kd izHkqRo ds ekrgr ogka ds iwathifr;ksa dk nyky pfj= vkSj T;knk mtkxj gqvk gS A Hkkjr dks lkezkT;oknh O;oLFkk] fo'ks"k :i ls vesfjdh lkezkT;okn ds ^tqfu;j ikVZuj* esa cny fn;k x;k gS A

4-6    lkezkT;oknh Hkwe.Myhdj.k ds rgr fo”o loZgkjk vkSj mRihfM+r turk ij geyk vkSj T;knk rhoz gks x;k gS tks vUrjjk"Vªh; Lrj ij dE;qfuLV ikfVZ;ksa dh ?kfu"B ,drk dh ekax dj jgk gS A bl ifjfLFkfr esa] 1943 esa dE;qfuLV vUrjjk"Vªh; ¼dksfeUVuZ½ dks Hkax fd;s tkus rFkk vUrjjk"Vªh; dE;qfuLV vkUnksyu dh vksj ls brus yEcs le; rd bldk iquxZBu djus esa vlQy jgus dk fo'o Lrj ij lkezkT;okn&fojks/kh vkUnksyu ij cqjk izHkko iM+k gS A tgka ,d vksj] vUrjjk"Vªh; dE;qfuLV vkUnksyu us 1950 ds n'kd rd tks ,sfrgkfld izxfr dh Fkh og mu egRoiw.kZ dkj.kksa esa ls ,d Fkk ftlds pyrs lkezkT;oknh [kses us ywV ds rc rd ds mifuosf'kd Lo:iksa dh txg uo&mifuosf'kd Lo:iksa dks viukdj mlesa xq.kkRed cnyko yk;k Fkk] ogha nwljh vksj] vUrjjk"Vªh; dE;qfuLV vkUnksyu bl u;s lkezkT;oknh geys dks le>us esa vkSj blds vuq:i viuh vke fn'kk dk fodkl djus esa vlQy jgk tks mu cqfu;knh dkj.kksa esa ls ,d Fkk ftlds pyrs bls xaHkhj vk/kkr lguk iM+k Fkk A ,d u;s fdLe ds dE;qfuLV vUrjjk"Vªh; ds iqufuZekZ.k dh fn'kk esa mBk;s x;s ,d dne ds :i esa Økafrdkjh ikfVZ;ksa ,oa laxBuksa ds vUrjkZ"Vªh; leUo; ¼vkbZdksj½ dh LFkkiuk ds egÙo dks bl lanHkZ esa ns[kk tkuk pkfg, A

4-7    Ng n'kdksa ds uo&mifuos'khdj.k] ftlds pyrs fo'o Lrj ij lHkh {ks=ksa esa mYys[kuh; cnyko vk;k gS] ekStwnk ifjfLFkfr ds vuq:i fo'o loZgkjk lektoknh Økafr ds fl)kUr o O;ogkj dks fodflr djus dh ekax dj jgk gS A uo&mifuos'kokn ds rgr] fo'ks"k :i ls uo&mnkjoknh uhfr;ksa dks ykxw fd;s tkus vkSj blds QyLo:i lêsckt foÙkh; iwath ds fo”o Lrj ij foLrkj ds ckn] iwjh nqfu;k esa vukS|ksxhjd.k  vkSj jkstxkjghu fodkl dh vHkwriwoZ ifj?kVuk ns[kus esa vk jgh gS A blds dkj.k dbZ ns'kksa esa etnwj oxZ vkSj mRihfM+r turk ds vusd tu fonzksg gq, gSa A ,slh ,d egÙoiw.kZ ?kM+h esa Hkkjrh; turk ds le{k mifLFkr bu pqukSfr;ksa dks lEcksf/kr djus dk iz;kl djrs gq, Hkkjr esa turk dh tuoknh Økafr ds fy, ikVhZ dk;ZØe is'k fd;k x;k gS A

[k.M  ikap

Hkkjrh; ØkfUr dk jkLrk

5-1    Hkkjrh; jktlÙkk nyky ukSdj”kkgh iwathifr oxZ dh vxqokbZ esa nyky ukSdj”kkgh iwathifr vkSj HkwLokeh oxksZa dh jktlÙkk gS A ;g oxhZ; 'kklu dk fudk; gS] ;kuh fd etnwj oxZ] fdlkuksa rFkk turk ds lHkh 'kksf"kr o mRihfM+r rcdksa ij lkezkT;okn dh lsok dj jgs nyky ukSdj'kkgh iwathifr&cM+s HkwLokeh oxksZa dk vf/kuk;dRo gS A ØkfUr ds usrk ds :i esa etnwj oxZ dks xksycUn dj] fdlkuksa ds lkFk bldk xBca/ku cukdj rFkk etnwj&fdlku laJ; ds vk/kkj ij e/;e oxksZa ,oa <qyeqy lg;ksxh jk"Vªh; iwathifr oxZ dks ,drkc) djds turk dk tuoknh ekspkZ cukdj gh bl izfrfØ;koknh jktlÙkk dks m[kkM+ Qsadk tk ldrk gS vkSj bldh txg turk dh tuoknh jktlÙkk dk;e dh tk ldrh gS A

5-2    ,sfrgkfld fodkl vkSj lkezkT;okn ds ekStwnk uo&mifuosf'kd pj.k esa ns'k dh Bksl ifjfLFkfr;ka ØkfUr ds orZeku pj.k dk fu/kkZj.k dj jgh gS] tks turk dh tuoknh ØkfUr dk pj.k gS A Hkkdik¼ekys½ ekDlZokn&ysfuuokn&ekvks Rls rqax fopkj/kkjk dks gekjs ns”k dh Bksl ifjfLFkfr;ksa esa ykxw djrs gq, vkSj bls ØkfUr ds Bksl O;ogkj ds lkFk tksM+rs gq, bls vius ekxZn”kZd fl)kUr ds :i esa cqyUn djrk gS A ;g turk dh tuoknh ØkfUr dks lEiUu djus ds fy, vkSj lektoknh ØkfUr dh vksj vkxs c<+us ds fy, izfrc) gS A

5-3    Hkkjr esa turk dh tuoknh ØkfUr dk jkLrk lksfo;r] ;k phu] ;k fdlh vU; ns”k ds jkLrs ds ;kaf=d iz;ksx ls r; ugha gksrk gS] tSlk fd vrhr esa ckj&ckj fd;k x;k gS] cfYd ns'k dh vkSj vUrjjk"Vªh; Lrj dh Bksl ifjfLFkfr;ksa ls fu/kkZfjr gksrk gS A bl ØkfUrdkjh jkLrs dk fodkl djrs le; ns'k ds ØkfUrdkjh tu vkUnksyuksa ds vuqHko rFkk vUrjjk"Vªh; Lrj ij vc rd tks ØkfUr;ka gqbZ gSa mu lcds vuqHko dks vkRelkr djuk pkfg, A lalnh; ckSusiu rFkk ladh.kZrkokn ,oa O;fDrxr vkradokn dh fn'kk dks udkj dj vkSj ØkfUrdkjh tu fn'kk dks cqyUn djrs gq,] Hkkjrh; jktlÙkk dks m[kkM+ Qsadus vkSj jktuhfrd lÙkk n[ky ds fy, 'kfDr'kkyh ns'kO;kih tufonzksg ds fy, etnwj oxZ ,oa lHkh ØkfUrdkjh oxksZa o rcdksa dks xksycUn djus ds fy, ;g la?k"kZ ,oa laxBu ds lHkh :iksa dk bLrseky djus dk fu.kZ; ysrk gS A

5-4    Hkkdik¼ekys½ dE;qfuLV ?kks’k.kki= ds bl ,syku dks nqgjkrk gS fd d;qfuLV vius fopkjksa vkSj mÌs”;ksa dks Nqikus ls ?k`.kk djrs gSa A os [kqys :i ls ,syku djrs gSa fd mudk y{; lHkh fo|eku lkekftd ifjfLFkfr;ksa dks cyiwoZd m[kkM+ dj gh gkfly gks ldrk gS A “kkld oxksZa dks dE;qfuLV ØkfUr ds Hk; ls dkaius nks A loZgkjk ds ikl [kksus ds fy, viuh csfM+;ksa ds flok; vkSj dqN ugha gS A muds ikl thrus ds fy, ,d lalkj gS A^^* Hkkjrh; ØkfUr ds jkLrs dh ekax gS fd lalnokn vkSj lq/kkjokn ds lHkh fdLeksa dk frjLdkj fd;k tk;s rFkk jktuhfrd lÙkk ds ØkfUrdkjh n[ky ds jkLrs ij pyk tk;s A bldk vFkZ gS etnwj oxZ ds ns'kO;kih la?k"kksa ds lkFk ØkfUrdkjh fdlku la?k’kZ dks tksM+uk rFkk la?k’kZ ds vU; lHkh Lo:iksa dks blds lkFk tksM+uk A

[k.M  Ng

turk ds tuokn dk dk;ZØe

6-1    turk ds tuoknh jktlÙkk dh igpku ,d ,sls lafo/kku ls gksxh ftlesa futh lEifÙk ds vf/kdkj ds Øfed mUewyu vkSj mRiknu ds lHkh lk/kuksa ds lkekftd ekfydkuk ds fl)kUr ij vey ds fy, izko/kku gksxk A bl rjg ds lafo/kku dk elkSnk lafo/kku lHkk }kjk rS;kj fd;k tk;sxk tks lkoZHkkSfed erkf/kdkj ds vk/kkj ij pquh tk;sxh vkSj tks la?k"kZ ds tfj;s fodflr gqbZ desfV;ksa ls mHkj dj vkus okys etnwjksa] fdlkuksa ,oa vU; mRihfM+r tu leqnk;ksa ds lkFk&lkFk vU; lHkh ØkfUrdkjh rcdksa dk lPps vFkksZa esa izfrfuf/kRo djus okyh gksxh A bl rjg dk lafo/kku iwjh lÙkk turk ds gkFk ds fl)kUr ij vk/kkfjr gksxk ftlesa xkao ls ysdj jk"Vªh; Lrj rd lHkh Lrjksa ij etnwjksa] fdlkuksa vkSj mRihfM+r turk dh mu fofHkUu desfV;ksa dks lÙkk gLrkarfjr dh tk;sxh tks ØkfUrdkjh la?k"kZ ls mHkj dj lkeus vk;saxh A bl rjg dk lafo/kku pqus gq, izfrfuf/k;ksa dh tokcnsgh lqfuf'pr djus ds fy, lHkh Lrjksa ij mUgsa okil cqykus dk vf/kdkj iznku djsxh rFkk dk;Zikfydk dh 'kfDr vkSj fo/kkf;dk dh 'kfDr ds chp Hksn dks [kRe dj nsxk A bldk vFkZ gS fd tt] iqfyl izeq[k] uxjikfydk ds vf/kdkjh] lesr lHkh Lrjksa ij lHkh vQljksa dk pquko fd;k tk;sxk vkSj mUgsa okil cqyk;k tk ldsxk A

6-2    la?k ,oa jkT; Lrj ij tu ifj’knksa ds lnL;ksa }kjk la?k ds jk"Vªifr dk pquko fd;k tk;sxk vkSj og la?k ds tu ifj’kn }kjk tkjh fd;s x;s fu;eksa vkSj uhfr;ksa ds ekrgr jgdj dkedkt djsxk A ljdkj dh izfrfuf/kewyd iz.kkyh ds fl)kUrksa dk vuqikyu fd;k tk;sxk A orZeku lsuk dks Hkax dj fn;k tk;sxk vkSj blds LFkku ij turk dh tuoknh jktlÙkk }kjk xfBr vkSj mlds lkFk ?kfu"B :i ls tqM+h tu lsuk dk;e dh tk;sxh vkSj mls mRiknu ds lkFk tksM+k tk;sxk A iqfyl] v)Z&lSfud cyksa ,oa ekStwnk 'kklu O;oLFkk ds vU; neudkjh vaxksa dh txg LFkkuh; pqus gq, fudk;ksa ds fu;a=.k esa tu fefyf'k;k dk;e dh tk;sxh A mifuosf'kd fnuksa ls pys vk jgs vkSj blds ckn ykxw fd;s x;s dsUnz ,oa jkT;ksa ds lHkh dkuwuksa dks] tks tu&fojks/kh gSa] gVkdj mldh txg u;s tu dkuwu cuk;s tk;saxs A

6-3    lkjh lkezkT;oknh iawth tCr djuk] lHkh lkezkT;oknh dtksZa dks jn~n djuk rFkk lkezkT;oknh ns'kksa ,oa ,tsfUl;ksa ds lkFk fd;s x;s ,sls reke vleku laf/k;ksa vkSj le>kSrksa dks [kkfjt djuk tks turk ds fgrksa ds fo:) gSa A vUrjjk"Vªh; eqnzk dks"k ¼vkbZ-,e-,Q-½] fo'o cSad vkSj fo'o O;kikj laxBu ¼MCY;w-Vh-vks-½ ls ukrk rksM+uk rFkk lHkh jk"Vªksa dh lekurk vkSj HkykbZ ds vk/kkj vUrjjk"Vªh; O;kikj ds fy, igy djuk A cgqjk"Vªh; dEifu;ksa dh xfrfof/k;ksa dk fu"ks/k djuk A ns'k esa fons'kh lêk iwath ds izokg ij jksd yxkuk A ns'k dks lHkh rjg ds lkezkT;okn 'kks"k.k] n[kyvankth vkSj nknkfxjh eqDr djuk A xSj&ljdkjh laxBuksa ¼,u-th-vks-½ rFkk lkezkT;okn }kjk izksRlkfgr ,slh lHkh laLFkkvksa ds izfr turk dks f”kf{kr djuk vkSj buds dkedkt ij jksd yxkuk A

6-4    nyky ukSdj'kkgh iwathifr oxZ ;k dkjiksjsV ?kjkuksa vkSj ekfQ;k ds lHkh miØeksa] iwath vkSj lEifÙk dk jk"Vªh;dj.k djuk A Hkz"Vkpkj ds lHkh jkLRkksa dks Åij ls ysdj uhps rd cUn djuk A ?kksVkyscktksa }kjk fons'kh cSadksa ,oa vU; laLFkkvksa esa tek /ku dks okil ykuk vkSj mls tCr djuk A eBksa ,oa bl rjg laLFkvksa esa tek dkys /ku lesr lHkh dkys /ku dk irk yxkuk vkSj mls tCr djuk A eBksa vkSj lHkh /kkfeZd laLFkkvksa dh lEifÙk tCr djuk A lHkh Hkz"Vkpkfj;ksa dks ltk nsuk A

6-5    Þtksrus okys dks tehuß ds vk/kkj ij ØkfUrdkjh Hkwfe lq/kkj ykxw djuk A d`f"k {ks= esa lHkh izkd~&iwathoknh lEcU/kksa dk mUewyu djuk rFkk HkwLokfe;ksa dh tehu dks tCr djuk vkSj mldk caVokjk djuk A dkjiksjsV ?kjkuksa] cgqjk"Vªh; dEifu;ksa vkSj ekfQ;kvksa ds ekfydkus okys ckxkuksa ,oa QkeksZa esa ogka dke djus okyksa dk lkewfgd ekfydkuk dk;e djuk A lHkh fdLe dh ca/kqvk etnwjh vkSj lwn[kksjh dk mUewyu djuk A d`f"k ds dkjiksjsVhdj.k rFkk d`f’k {ks= esa d`f’k&cgqjk"Vªh; dEifu;ksa ds izos'k ij jksd yxkuk vkSj i;kZoj.k laj{k.k ij iwjk /;ku nsrs gq, lcds fy, [kkn~; lqj{kk ds utfj, ls d`f"k dk fodkl djuk A

6-6    lHkh {ks=ksa esa Øe”k% Ng ?k.Vs dk dk;Zfnol vkSj ikap fnu dk dk;Z lIrkg ykxw djuk A vko”;drk vk/kkfjr U;wure osru dks iqu% ifjHkkf’kr djuk vkSj bls ykxw djuk A Bsdsnkjh Je izFkk] Je ds vLFkk;hdj.k rFkk ^^dke djkvks] fudky nks** izFkk dk vUr djuk A etnwjksa ds ekSfyd vf/kdkj ds :i esa laxfBr gksus] lkewfgd eksyHkko djus rFkk gM+rky ,oa vU; la?k’kZ ds vf/kdkj dks lqfuf”pr djuk A

6-7    lexz jk"Vªh; vkS|ksfxd uhfr ykxw djuk A Hkkjh] e>kSys vkSj y?kq m|ksxksa ds chp rFkk xkao vkSj 'kgj ds chp LoLF; fj”rk fodflr djuk A ns'kt 'kks/k ,oa fodkl uhfr dk fodkl dj fons'kh izkS|ksfxdh ij fuHkZjrk dks Øe”k% [kRe djuk A turk ds fgrksa dks lokZsifj j[krs gq, cSad] chek ,oa _.k iznku djus okyh laLFkkvksa lfgr lsok {ks= dk fodkl djuk A leqnk; ds lkfoZd fgrksa dks /;ku esa j[krs gq, vk/kkjHkwr <kaps dh ifj;kstukvksa dk fodkl djuk A

6-8    lkoZHkkSfed tu forj.k iz.kkyh] lcds fy, eq¶r ,oa vfuok;Z f'k{kk o LokLF; ns[kHkky] vkokl vkSj jkstxkj lqfuf'pr djuk A lexz [ksy uhfr dk fodkl djuk rFkk bls turk dh Hkkxhnkjh ds lkFk ykxw djuk A ,d tu laLd`fr uhfr dk fodkl djuk A

6-9    lHkh dkys dkuwuksa dks jn~n djuk A lHkh Lrjksa ij iz”kklu vkSj lekt dk tuoknhdj.k djuk A naM lafgrk ls ekSr dh ltk dk mUewyu djuk A

6-10   lHkh fdLe ds ySafxd HksnHkko ij jksd yxkuk A iq#"k lÙkk dh tdM+ rFkk /keZ&tkfr vk/kkfjr mRihM+u ls efgykvksa dh eqfDr ds fy, ifjfLFkfr;ksa dk fuekZ.k djuk A dk;ZLFkyksa ,oa vU; LFkkuksa ij efgykvksa ij gksus okys lHkh fdLe ds geyksa ij jksd yxkuk A dU;k Hkzq.k gR;k ij jksd yxkuk A lHkh {ks=ksa esa efgykvksa dh lekurk] efgykvksa dk lEifÙk ij vf/kdkj rFkk leku dke ds fy, leku osru lqfuf'pr djuk A lHkh efgykvksa dks lkekftd :i ls mRiknd Je esa fu;qDr fd;k tk;sxk A lekt dh vkfFkZd bdkbZ ds :i esa dke djus okys ekStwnk ifjokj O;oLFkk dk mUewyu lqfuf”pr djus rFkk ,d izxfr”khy tuoknh ifjokj O;oLFkk dk fuekZ.k djus ds fy, dne mBk;k tk;sxk A

6-11   lHkh cPpksa ds fy, lqj{kk] LokLF; vkSj f'k{kk dh xkjaVh djuk rFkk cky Je lesr cPpksa ds lHkh rjg ds 'kks"k.k dk vUr djuk A ofj’B ukxfjdksa ds fy, lHkh vFkksZa esa lqj{kk lqfuf”pr djuk A

6-12   lHkh jk"Vªh;rkvksa ds vyx gksus ds vf/kdkj rd vkRe&fu.kZ; ds vf/kdkj dks lqfuf'pr djuk A turk dk x.kra= fofHkUu jk"Vªh;rkvksa dh turk dks cyiwoZd ugha] cfYd mudh LoSfPNd lgefr ls ,drkc) djus dk iz;Ru djsxk A tEew&d'ehj ,oa mÙkj&iwohZ jkT;ksa dh leL;k dk lek/kku ogka ls lsuk dks ,dckjxh gVkdj rFkk vkRe&fu.kZ; dk vf/kdkj lqfuf'pr djrs gq, jktuhfrd rjhdksa ls djuk A turk dks viuh ekr`Hkk"kk esa f'k{kk ikus dk vf/kdkj] lHkh Hkk"kkvksa ds lkFk ,dleku O;ogkj ,oa bl rjg ds vU; tuoknh vf/kdkjksa dks lqfuf'pr djuk A

6-13   vkfnokfl;ksa ds lHkh rjg ds 'kks"k.k vkSj mRihM+u dk vUr djuk A tc izxfr”khy fodkl dh ifj;kstukvksa ij vey fd;k tk;s rks izkd`frd lalk/kuksa ij muds vf/kdkj dh j{kk djuk A lEiw.kZ 'kfDr;ksa ds lkFk Lok;Ùk'kklh ifj"knksa dh LFkkiuk djuk rFkk muds tuoknh vf/kdkjksa dks lqfuf'pr djuk A

6-14   jktlÙkk ds <kaps dk lPpk /keZ fujis{k pfj= lqfuf'pr djuk A /kkfeZd vk/kkj ij lHkh fdLe ds HksnHkkoksa dk vUr djuk rFkk /kkfeZd vYila[;dksa dh j{kk djuk A /kkfeZd dêjiaFkh rkdrksa }kjk lekt ds lkEiznkf;dhdj.k ds iz;klksa ij jksd yxkuk A jkT; ds ekeyksa vkSj ns'k ds jktuhfrd thou esa /keZ ds feJ.k ij jksd yxkuk A lkoZtfud {ks=ksa esa] tSls fd f'k{kk] fpfdRlk ,oa bl rjg vU; {ks=ksa esa /kkfeZd laLFkkvksa ds izos'k ij jksd yxkuk A lekt ds tuoknhdj.k ds fgLls ds :i esa /keZ fujis{k] tuoknh o izxfr'khy leku ukxjhd lafgrk dk fodkl djuk A turk dk tuoknh jkT; }kjk jkT; ,oa /keZ ds chp vyxko ds /keZ fujis{k fl)kUr dks dM+kbZ ls ykxw fd;k tk;sxk A

6-15   tkfr izFkk ,oa vU; lHkh lkekftd xSj&cjkcjh dk iw.kZ :i ls mUewyu ds fy, eqfge ,oa yksdrkaf=d vkUnksyu tkjh j[kuk A blds fgLls ds :i esa] lHkh rjg ds tkfr vk/kkfjr mRihM+uksa] tkfrxr HksnHkko] vLi`';rk vkSj [kki iapk;r tSlh izfrfØ;koknh laLFkkvksa ij jksd yxkuk A tc rd lHkh rjg dh lkekftd vlekurkvksa dk vUr ugha gks tkrk gS rc rd vkj{k.k tSls tuoknh vf/kdkjksa ij vey djuk A Þtksrus okys dks tehuß ds ukjs ds vk/kkj ij nfyrksa ds fy, tehu lqfuf'pr djuk A

6-16   bl le>nkjh ds vk/kkj ij fd vUrjjk"Vªh; vkSj jk"Vªh; nksuksa Lrjksa ij iwath vkSj izd`fr ds chp vUrfoZjks/k ,d eq[; vUrfoZjks/k cu x;k gS] i;kZoj.k dh j{kk ds fy, rFkk bl egRoiw.kZ loky dks /;ku esa j[kdj fodkl dk utfj;k fodflr djus ds fy, Bksl ;kstuk,a cukbZ tkuh pkfg, A

6-17   /keZ fujis{k] ySafxd&eS=hiw.kZ] yksdrkaf=d vkSj oSKkfud f'k{kk O;oLFkk ykxw djuk tks lcds igqap ds Hkhrj gks A f'k{kk ds cktkjhdj.k vkSj futhdj.k ij jksd yxkuk A lHkh cPpksa ds fy, eq¶r] ,d leku vkSj vfuok;Z f'k{kk lqfuf'pr djuk A lcds fy, mPp f'k{kk dh lqfo/kk,a lqfuf'pr djuk A lHkh vfHktkr Ldwyksa dks cUn djuk rFkk f'k{kk {ks= esa i{kikr vkSj HksnHkko cUn djuk A

6-18   lkeUrh vkSj lkezkT;oknh lkaLd`frd ewY;cks/kksa ds izHkko ds f[kykQ yM+rs gq, turk dh tuoknh] ySafxd&eS=hiw.kZ laLd`fr dk fodkl djuk A lHkh {ks=ksa esa oSKkfud n`f"Vdks.k dks izksRlkgu nsuk A pwafd lkezkT;okn vkSj mlds vuqpjksa }kjk turk dks ywV vkSj izHkqRo ds v/khu cuk;s j[kus ds fy, Åijh <kaps esa vius izHkkoksa dk bLrseky fd;k tk jgk gS] blfy, HkwriwoZ lektoknh ns'kksa ds vc rd ds vuqHko ds vk/kkj ij ,d lrr pyus okyh izfØ;k ds :i esa lkaLd`frd ØkfUr fodflr djus ds loky dks] [kkldj bu lHkh lektoknh ns'kksa esa iwathokn dh iquLFkkZiuk ds lanHkZ esa] vR;f/kd egRo fn;k tkuk pkfg, A

6-19   lekurk vkSj 'kkfUriw.kZ lg&vfLrRo ds vk/kkj ij iM+kslh ns'kksa ds lkFk lHkh {ks=ksa esa ?kfu"B lEcU/k dk;e djuk A nksLrkuk ckrphr ds tfj;s lHkh lhek fooknksa dk fuiVkjk djuk A

6-20   loZgkjk vUrjkZ’Vªh;rkokn dks cqyUn djuk A vUrjjk’Vªh; Lrj ij ekDlZoknh&ysfuuoknh ikfVZ;ksa dh ,drk ds fy, iz;Ru djuk A nqfu;k ds lHkh izxfr'khy] lkezkT;okn&fojks/kh rkdrksa ds lkFk ,drkc) gksuk rFkk lkezkT;okn] fo'ks"k :i ls vesfjdh lkezkT;okn vkSj mlds vuqpjksa ds f[kykQ ØkfUrdkjh rkdrksa ds lkFk fcjknjkuk fj”rk dk;e djuk A vesfjdk vxqokbZ esa gks jgs geyksa vkSj ccZj opZLodkjh dneksa ls lHkh txg gks jgh rckgh ds f[kykQ lfØ; :i ls la?k"kZ djuk A

6-20   yksdra= vkSj lektokn ds fy, la?k"kZ esa iwjh nqfu;k dh turk ds lkFk ,dtqVrk O;Dr djuk A pwafd f}rh; fo'o ;q) ds ckn fufeZr la;qDr jk"Vª la?k lesr vusd laLFkk,a vkSj ,tsfUl;ka uo&mifuosf'kd ywV vkSj izHkqRo dks rst ds vkStkj ds :i esa dke dj jgh gSa] blfy, turk ds tuoknh x.kjkT; dks loZgkjk vUrjkZ"Vªh;rkokn ds vk/kkj ij turk ds tuoknh vkSj lektoknh ns'kksa ds oSdfYid vUrjkZ"Vªh; dsUnzksa dks Øfed :i ls fufeZr djus ds fy, lfØ; dne mBkuk pkfg, A

[k.M  lkr

ikVhZ dk iquxZBu djks vkSj turk ds tuoknh ØkfUr ds jkLrs ij vkxs c<+ks

7-1    Hkkjr esa turk dh tuoknh ØkfUr ds fy, yxHkx ukS n'kdksa ls] ;gka dE;qfuLV vkUnksyu ds ,dne 'kq:vkr ls gh la?k"kZ py jgk gS A bu n'kdksa ds nkSjku vUrjjk"Vªh; vkSj jk"Vªh; nksuksa gh Lrjksa ij Hkkjh cnyko vk;s gSa A gkykafd orZeku ;qx vc Hkh lkezkT;okn vkSj loZgkjk ØkfUr dk ;qx gS] rFkkfi lkezkT;okn us] f}rh; fo'o ;q) ds i'pkr ftldk usr`Ro vesfjdh lkezkT;okn dj jgk gS] ywV vkSj izHkqRo ds mifuosf'kd Lo:iksa dh txg uo&mifuosf'kd Lo:iksa dks viuk fy;k gS A lkezkT;okn ds bl uo&mifuosf”kd pj.k esa Hkkdik¼ekys½ ds lkeus pqukSrh gS ekStwnk ifjfLFkfr;ksa ds vuq:i turk dh tuoknh ØkfUr ds dk;ZHkkj dks mldh eafty rd ys tkuk rFkk lektoknh ØkfUr dh vksj vkxs c<+uk A

7-2    Hkkdik¼ekys½ ;g elkSnk ikVhZ dk;ZØe u dsoy vius lnL;ksa ds le{k] cfYd vke rkSj ij ftls O;kid vFkksZa esa okeiaFkh vkUnksyu dgk tk ldrk gS mlds lnL;ksa vkSj leFkZdksa rFkk lHkh izxfr”khy o tuoknh rkdrksa ds le{k bl mEehn ds lkFk j[k jgk gS fd blds vk/kkj ij ,d O;kid ppkZ dh 'kq:vkr gksxh vkSj bl ij lfØ; :i ls vey fd;k tk;sxk A gesa mEehn gS fd bldh oSpkfjd o jktuhfrd fn”kk ds vk/kkj ij ekDlZoknh&ysfuuoknh rkdrksa dks ,d lkFk ykus ds fy, fd;s tk jgs ,drk iz;klksa dks tkjh j[kus ds lkFk&lkFk bl rjg dk dne mBkus ls vf[ky Hkkjr Lrj ij dE;qfuLV vkUnksyu ds iquxZBu ds ,sfrgkfld dk;ZHkkj dks xfr iznku djus esa enn feysxh tks turk dh tuoknh ØkfUr dks iwjk djus dh fn”kk esa vkxs c<+us ds fy, rFkk lektokn vkSj lkE;okn dks lkdkj djus ds fy, dwp djus ds fy, ,d u;k vkosx iznku djsxk A

n n n


ikVhZ lafo/kku

/kkjk ,d % uke

ikVhZ dk uke Hkkjr dh dE;qfuLV ikVhZ ¼ekDlZoknh&ysfuuoknh½ jsM LVkj gksxk A

/kkjk nks % izrhd fpUg

ikVhZ dk izrhd fpUg yky i`’BHkwfe esa lQsn jax esa cuk ,d&nwljs dks frjNk dkVrs gq, gafl;k&gFkkSM+k rFkk loZgkjk vUrjkZ"Vªh;rkokn ds izrhd ds :i esa gafl;k&gFkkSM+k ds nkfgus Åijh fdukjs ij pkSFkkbZ o`rkdkj cukrs gq, lQsn jax esa ikap rkjk gksxk A

/kkjk rhu % >.Mk

ikVhZ dk >.Mk vk;rkdkj yky >.Mk gksxk ftldh yEckbZ vkSj pkSM+kbZ dk vuqikr 3%2 gksxk vkSj ftlds Åijh fdukjs ¼M.Ms dh vksj½ ds ,d pkSFkkbZ fgLls ds e/; esa lQsn jax esa gafl;k&gFkkSM+k vkSj pkSFkkbZ o`rkdkj es ikap rkjk vafdr fd;k gksxk A

/kkjk pkj % ekxZn'kZd fl)kUr vkSj lkekU; dk;ZØe

1-  Hkkdik ¼ekys½ jsM LVkj Hkkjrh; loZgkjk dk vxzxkeh nLrk] ;kuh fd] fgjkoy nLrk gS] tks ekDlZokn&ysfuuokn&ekvks Rls raqx fopkj/kkjk dks vius ekxZn”kZd fl)kUr ds :i esa cqyUn djrk gS rFkk lHkh fdLe ds la”kks/kuoknh vkSj ladh.kZrkoknh :>kuksa ds f[kykQ le>kSrkghu la?k’kZ djrs gq, bls Hkkjr dh Bksl ifjfLFkfr;kas esa ykxw djuk pkgrk gS vkSj bls Hkkjrh; Økafr ds Bksl O;ogkj ds lkFk ,d:i djuk pkgrk gS A

2-  ;g turk dh tuoknh Økafr ¼ih-Mh-vkj-½ lEiUu djus rFkk turk dk tuoknh vf/kuk;dRo LFkkfir djus ds fy, izfrc) gS A turk dh tuoknh Økafr ds bl pj.k esa ikVhZ ds lkeus dk;ZHkkj gS lkezkT;okn dh lsok dj jgs nyky ukSdj”kkgh iwathoknh&HkwLokeh oxksZa ds “kklu dks m[kkM+ Qsaduk rFkk ekStwnk izfrfØ;koknh Hkkjrh; jktlÙkk dh txg loZgkjk oxZ ds usr`Ro esa turk dh tuoknh jktlÙkk dh LFkkiuk djuk A ikVhZ dk cqfu;knh dk;ZØe gS turk dh tuoknh Økafr ds dk;ZHkkj dks iwjk djuk] lektoknh ØkfUr dh vksj vkxs c<+uk rFkk loZgkjk vf/kuk;dRo ds ekxZn'kZd mlwyksa ds rgr lektokn vkSj lkE;okn dks lkdkj djus ds fy, vkxs dne c<+kuk A

3-  Hkkdik ¼ekys½ jsM LVkj loZgkjk vUrjjk’Vªh;rkokn dks cqyUn djrk gS A nqfu;k dh lHkh ekDlZoknh&ysfuuoknh ikfVZ;ksa o laxBuksa ds lkFk fj”rk cukus ds ekeys esa cjkcjh vkSj HkkbZpkjk bldk ekxZn”kZd mlwy gksxkA

4-  Hkkdik ¼ekys½ jsM LVkj lHkh dE;qfuLV Økafrdkfj;ksa dks ,d ikVhZ esa ,drkc) dj cksY”ksfod fl)kUrksa ds vk/kkj ij dE;qfuLV ikVhZ dk fuekZ.k djus ds fy, iz;Ru”khy gS A

/kkjk ikap % ikVhZ  lnL;rk

1-  vV~Bkjg o’kZ ;k mlls T;knk mez dk dksbZ Hkh Hkkjrh; ukxfjd] tks ikVhZ ds dk;ZØe vkSj lafo/kku dks Lohdkj djrk gS] tks fdlh ,d ikVhZ desVh esa dke djus] fu;fer :i ls ikVhZ lnL;rk 'kqYd vkSj ysOgh vnk djus rFkk ikVhZ ds fu.kZ;ksa ij vey djus ds fy, rS;kj gS] og ikVhZ lnL; cuus dh ik=rk j[krk gS A

2   O;fDrxr :i ls vkosnu djus vkSj nks ikVhZ lnL;ksa dh vuq'kalk ij ikVhZ ”kk[kk ;k vU; ikVhZ desfV;ksa ds ek/;e ls u;s lnL;ksa dks ikVhZ esa “kkfey fd;k tkrk gS A LFkkuh; ;k uxj] rglhy ;k Cykd ;k ,fj;k] ftyk] jkT; vkSj dsUnzh; Lrjksa dh ikVhZ desfV;ksa dks Hkh u;s lnL;ksa dks ikVhZ esa “kkfey djus dk vf/kdkj gS A tks ikVhZ lnL; vkosnd dh vuq'kalk dj jgs gSa mUgsa vkosnd ds lEcU/k esa O;fDrxr tkudkjh ds vk/kkj ij vkSj ftEesnkjh dh Hkkouk ls lacaf/kr ikVhZ desVh dks lgh lwpuk iznku djuh pkfg, A ikVhZ lnL;rk ds fy, lHkh vkosnuksa dks mudh vuq”kalk vkSj vuqeksnu ds i”pkr vkosnu tek djus ,oa muds vuqeksnu ds ,d ekg ds Hkhrj vxyh mPprj ikVhZ desVh ds lkeus is”k fd;k tkuk pkfg, A

3-  viokn Lo:i ekeyksa dks NksM+dj] ikVhZ lnL;ksa dh HkrhZ muds chp ls dh tkuh pkfg, ftUgksaus oxZ@tu laxBuksa esa dke fd;k gS vkSj tks dqN lkaxBfud dk;ksZa vkSj oxZ la?k"kZ esa tkaps&ij[ks gq, gSa] vkSj ftUgksaus fdlh ,d ikVhZ desVh ds ekrgr dk;Zjr dk;ZdÙkkZ@leFkZd lewgksa esa dke fd;k gSS A inyksyqiksa ¼dSfj;jokfn;ksa½] lkft'k jpus okyksasa] nksgjs pky&pyu okyksa] cqjs pfj= okyksa vkSj nq”eu ds ,tsUVksa }kjk ikVhZ esa ?kqliSB ds izfr fo'ks"k lrdZrk cjruh pkfg, A

4-  lEcfU/kr ikVhZ desVh] tgka vkosnu fd;k x;k gS] viuh cSBd esa u;s lnL;ksa dks “kkfey djus ds ckjs esa fu.kZ; ysxh A ;fn vkosnd dks ikVhZ esa “kkfey fd;k tkrk gS rks mls mEehnokj lnL; ekuk tk;sxk A mEehnokj lnL; dks mEehnokj lnL;rk dh U;wure ,d o’kZ dh vof/k ls gksdj xqtjuk gksxk A iwathifr] HkwLokeh ,oa vU; “kks’kd oxksaZ ls vkus okys lnL;ksa ds fy, mEehnokj lnL;rk dh vof/k nks o’kZ dh gksxh A

5-  mEehnokj lnL;ksa dh HkrhZ djus okyh ikVhZ desVh }kjk ikVhZ dk;ZØe] ikVhZ lafo/kku vkSj ikVhZ dh ekStwnk uhfr;ksa ds ckjs esa mudh vkjfEHkd f”k{kk dh O;oLFkk dh tk;sxh vkSj muds fodkl ij utj j[kh tk;sxh A

6-  mEehnokj lnL;rk dh vof/k lekIr gksus ij] lEcfU/kr ikVhZ desVh bl ij ppkZ djsxh fd D;k mEehnokj lnL; iw.kZ lnL; ds :i esa “kkfey fd;s tkus dh xq.koÙkk j[krk gS A lEcfU/kr ikVhZ desVh mEehnokjksa dks iw.kZ lnL; ds :i esa HkrhZ dj ldrh gS ;k mEehnokj lnL;rk dh vof/k dks vkxs c<+k ldrh gS] tks N% ekg ls T;knk ugha gksxh A ;fn mEehnokj lnL; vuqi;qDr ik;k tkrk gS] rks ikVhZ desVh mldh mEehnokj lnL;rk dks [kkfjt dj ldrh gS A lEcfU/kr ikVhZ desVh }kjk vxyh mPprj desVh ds ikl fu;fer :i ls lnL;ksa dh HkrhZ dh fjiksVZ izsf’kr dh tk;sxh A

7-  mPprj desVh fjiksVZ dh Nkuchu dj] ftl ikVhZ desVh us fjiksVZ Hkstk gS mlds lkFk ijke”kZ ds i”pkr] ,sls fdlh fu.kZ; dks cny ldrh gS ;k mlesa lq/kkj yk ldrh gS A mEehnokj lnL;ksa dh HkrhZ rFkk iw.kZ lnL; ds :i esa “kkfey djus ds ekeys esa ftyk vkSj jkT; desfV;ksa dks fuxjkuh j[kus dk vf/kdkj gksxk rFkk mUgsa bl ekeys esa fupyh desfV;ksa ds fu.kZ; dks lq/kkjus ;k mls [kkfjt djus dk vf/kdkj gksxk A

8- lnL;rk 'kqYd nl #i;s okf"kZd gksxh A lnL; ftl desVh esa 'kkfey gS ml desVh }kjk lEcfU/kr lnL; dh {kerk dk vkadyu djus ds i'pkr ysOgh tek djsxh A

9-  ,d ikVhZ lnL; viuh lnL;rk dks ,d desVh ls nwljh desVh esa LFkkukarfjr dj ldrk gS ftlds fy, mls ml desVh dk vuqeksnu ysuk gksxk tgka ls og LFkkukarj.k pkgrk gS rFkk ftl desVh esa og “kkfey gksuk pkgrk gS ogka mls vius lEcU/k esa igyh desVh }kjk iznÙk igpku i= izLrqr djuk gksxk A ftyk ;k jkT; ls ckgj LFkkukarj.k ds ekeys esa lEcfU/kr ftyk ;k jkT; desVh dk vuqeksnu vko”;d gksxk A ;g vxyh mPprj desVh ds vuqeksnu dk fo’k; gksxk A

10- ftu lnL;ksa dks ,d ckj ikVhZ ls fu"dkflr fd;k tk pqdk gS] mUgsa dsoy ml ikVhZ desVh ds fu.kZ; ls gh iqu% ”kkfey fd;k tk ldsxk ftlus muds fu’dklu dh iqf’V dh Fkh] tks vxyh mPprj desVh ds vuqeksnu dk fo’k; gksxk A

11- tc LFkkuh;] bykdk] ftyk ;k jkT; Lrj ij fdlh vU; jktuhfrd ikVhZ dk dksbZ usr`Rodkjh lnL; ikVhZ esa 'kkfey gksuk pkgrk gS] rks lEcfU/kr lnL; dks ikVhZ lnL; ds :i esa HkrhZ djus ls igys blds fy, LFkkuh;] bykdk] ftyk ;k jkT; desVh dh eatwjh ds vykok vxyh mPprj desVh dh eatwjh vko';d gS A viokn Lo:i ekeyksa esa dsUnzh; desVh ;k jkT; desVh ,sls lnL;ksa dks ikVhZ dh iw.kZ lnL;rk ns ldrh gSa A tc jkT; desVh ,slk fu.kZ; ysrh gS rks ,sls ekeyksa esa og dsUnzh; desVh ls iwoZ&vuqefr ysxh A

12- ikVhZ lnL;rk dk izfro"kZ uohuhdj.k fd;k tkuk pkfg, A ,sls ikVhZ lnL;ksa dks tks fdlh larks"ktud dkj.k ds fcuk ,d o"kZ rd lEcfU/kr ikVhZ desfV;ksa vkSj mPp desfV;ksa }kjk r; dh xbZ xfrfof/k;ksa esa lfØ; :i ls Hkkx ysus esa] ikVhZ ds fu.kZ;ksa dks ykxw djus esaa] ikVhZ vuq'kklu cuk;s j[kus esa vkSj lnL;rk 'kqYd ;k ysOgh vnk djus esa vlQy jgrs gSa] mUgsa viuh lnL;rk okil ysus ds fy, dguk pkfg, vkSj ,slk u djus ij vxyh mPprj desVh ds vuqeksnu ls muds uke dks lnL;rk lwfp ls gVk nsuk pkfg, A

13- lnL;rk dh iqf’V ds le; izR;sd ikVhZ lnL; vius lEifÙk dh ?kks’k.kk djsxk rFkk lnL;rk ds uohuhdj.k ds le;] ;fn bl chp mlus ubZ lEifÙk vftZr dh gS] rks mldk fooj.k izLrqr djsxk A

14- dsUnzh; desVh rd mPprj desfV;ksa esa dke djusokys lHkh ikVhZ lnL; fdlh ,d cqfu;knh ikVhZ desVh] ;kuh fd] muds fuokl LFky esa lfØ; ;k vklikl ds bykdksa esa dk;Zjr 'kk[kk ;k LFkkuh; ;k ,fj;k desVh ds lnL; gksaxs vkSj os tc Hkh ml bykds esa gksaxs rks mPprj desVh dh viuh ftEesokfj;ksa dks fdlh Hkh rjg ls izHkkfor fd, fcuk bldh cSBdksa vkSj dkedkt esa fgLlk ysaxs A mudh ikVhZ lnL;rk ds uohuhdj.k ds le; bu desfV;ksa dk fopkj ekaxk tk;sxk A

/kkjk Ng % ikVhZ 'kiFk

ikVhZ esa 'kkfey gksus okys izR;sd lnL; ikVhZ 'kiFk ysaxs A ;g 'kiFk bl izdkj gksxk %

**eSa ekDlZokn&ysfuuokn&ekvks Rlsraqx fopkj/kkjk dks ikVhZ ds ekxZn”kZd fl)kUr ds :i esa Lohdkj djrk gw¡ A

^^eSa ikVhZ ds dk;ZØe dks Lohdkj djrk gw¡ rFkk blds lafo/kku dk ikyu djus ,oa ikVhZ ds fu.kZ;ksa ij vey ds fy, bZekunkjh ds lkFk dke djus ds fy, lger gw¡ A eSa blds izfr dFkuh vkSj djuh esa fu’Bkoku vkSj bZekunkj jgus dh “kiFk ysrk gw¡ A

**eSa lkE;okn ds vkn'kksZa ds vuq:i thou fcrkus dk iz;kl d:axk rFkk eSa ges'kk ikVhZ] turk vkSj Økafr ds fgrksa dks vius O;fDrxr fgr ds Åij j[krs gq, fu%LokFkZ :i ls loZgkjk y{; vkSj Økafr dh lsok d:axk vkSj mlds fy, la?k’kZ d:axk rFkk ikVhZ ds lEeku vkSj izfr’Bk dks cqyUn j[kus dk iz;kl d:axk A

**eSa thou vkSj lekt esa lkEiznkf;drk] tkfrokn] :<+hokn] va/k&jk’Vªokn vkSj ySafxd HksnHkko ds f[kykQ yMwaxk A**

/kkjk lkr % ikVhZ ysOgh vkSj lnL;rk 'kqYd dk forj.k

1-  lEcfU/kr ikVhZ desfV;ksa }kjk ikVhZ lnL;ksa ls tek dh xbZ ikVhZ ysOgh dk fuEukuqlkj caVokjk fd;k tk;sxk&&

    10 izfr”kr dsUnzh; desVh ds fy,] 40 izfr”kr jkT; desVh ds fy, rFkk “ks’k 50 izfr”kr dk ftyk desVh ,oa uhpyh desfV;ksa ds chp caVokjk fd;k tk;sxk ftldk fu.kZ; lEcfU/kr ftyk desVh }kjk fy;k tk;sxk A

2-  lnL;rk o uohuhdj.k “kqYd dsUnzh; desVh ds ikl tk;sxk A

/kkjk vkB % ikVhZ lnL;ksa dh ftEesokfj;ka

ikVhZ lnL;ksa dh ftEesokfj;ka fuEukuqlkj gSa %

1-  ekDlZokn&ysfuuokn&ekvks Rlsrqax fopkj/kkjk dh le> c<+kus dk iz;kl djsa rFkk fl)kUr dks O;ogkj ds lkFk ,d:i djuk lh[ksa A

2-  os ftl ikVhZ desVh ds lnL; gSa mldh lHkh xfrfof/k;ksa esa fu;fer :i fgLlk ysa rFkk ikVhZ dh uhfr;ksa] QSlyksa vkSj funsZ'kksa ij fu"BkiwoZd vey djsa A

3-  ikVhZ if=dkvksa vkSj izdk'kuksa dks i<+sa A muds fu;fer izdk'ku esa enn djsa rFkk mudk lfØ; :i ls izpkj djsa A

4-  ikVhZ lafo/kku dk ikyu djsa vkSj vuq'kklu dk;e j[ksa A lkE;okn ds egku vkn'kksZa vkSj loZgkjk vUrjkZ"Vªh;rkokn dh Hkkouk ds vuq:i thou O;frr djsa vkSj vkpj.k djsaa A

5-  vius Lo;a ds fgrksa dks turk vkSj ikVhZ ds fgrksa ekrgr j[ksa A

6-  lefiZr Hkko ls turk dh lsok djsa ,oa muds lkFk vius laca/kksa dks yxkrkj lqn`<+ cuk;sa rFkk ges”kk gh turk ls lh[kus ds fy, rS;kj jgsa ,oa turk ds la?k’kksZa esa Hkkx ysa A turk dh t:jrksa ,oa fopkjksa ls ikVhZ dks voxr djk;sa A ;fn fo'ks"k dkj.kksa ls mUgsa NwV u nh xbZ gks] rks ikVhZ ds funsZ'kksa ds rgr fdlh ,d oxZ@tu laxBu esa dke djsa A

7-  ikVhZ lnL;ksa ds chp dkejsMkuk lEcU/k dks etcwr cuk;sa A ikVhZ ds vUnj fcjknjkuk laca/kksa dks fujarj fodflr djasa A

8-  Lo;a dh ,oa lkewfgd xfrfof/k;ksa dks csgrj cukus ds fy, rFkk ,d&nwljs dh enn djus ds fy, fu;fer :i ls vkykspuk ,oa vkRe vkykspuk djsa A

9-  ikVhZ }kjk O;Dr Hkjksls ds lkFk dHkh Hkh fo'okl?kkr u djsa A ikVhZ ds vUnj [kqysiu vkSj bZekunkjh ds lkFk vkpj.k djsa A

10- ikVhZ dh ,drk vkSj rkdr dh j{kk djsa( loZgkjk ,oa turk ds nq'euksa ds izfr lrdZrk cjrsa A

11- /keZ] tkfr] jk’Vªh;rk vkSj fyax vk/kkfjr mRihM+uksa vkSj HksnHkkoksa ds fo:) vfojke :i ls yM+sa rFkk lkEiznkf;drk] /kkfeZd dêjrk] tkfrokn] izkUrokn] ladh.kZ erokn vkSj iq#’k izHkqRookn tSlh foHkktudkjh izo`fr;ksa dk n`<+rk ls fojks/k djsa A

12- ekDlZokn&ysfuuokn&ekvks Rlsrqax fopkj/kkjk rFkk ikVhZ dh oSpkfjd o jktuhfrd fn”kk ls lHkh fdLe ds HkVdkoksa ds izfr le>kSrkghu joS¸;k viuk;sa A lHkh xSj&loZgkjk fopkjksa rFkk la”kks/kuokn] okeiaFkh o nf{k.kiaFkh voljokn] mnkjrokn] ladh.kZrkokn] vjktdrkokn ,oa tM+lw=okn dh izo`fr;ksa ds fo:) yM+sa A

13- ikVhZ desfV;ksa dk ;g dk;ZHkkj gS fd os mijksDr ftEesokfj;ksa dks ykxw djus ds fy, ikVhZ lnL;ksa dk ekxZn'kZu djsa vkSj mls iwjk djus ds fy, mUgsa gj lEHko lgk;rk djsa A

/kkjk ukS % ikVhZ lnL;ksa ds vf/kdkj

1-   ikVhZ lnL;ksa ds vf/kdkj fuEufyf[kr gSa %

v½  ikVhZ desfV;ksa dks pquus vkSj mlesa pqus tkus dk vf/kdkj(

c½  ikVhZ dh uhfr;ksa ,oa ikVhZ ds fu.kZ;ksa dks lq=hc) djus dh fn'kk esa ;ksxnku nsus ds fy, ppkZvksa esa [kqys :i ls fgLlk ysus dk vf/kdkj(

l½  ikVhZ eas vius Lo;a ds dk;Z ds ckjs esa izLrko j[kus dk] viuh ;ksX;rk ,oa thou ds gkykr ds vuq:i vius fy, dke fu/kkZfjr djokus dk vf/kdkj(

n½  ikVhZ desfV;ksa vkSj ikVhZ ds inkf/kdkfj;ksa ds ckjs ikVhZ dh cSBdksa esa vkykspuk djus dk vf/kdkj(

p½  tc fdlh ikVhZ desVh }kjk lnL; ds fo:) vuq'kklukRed dk;Zokgh ij ppkZ dh tk jgh gks ;k mlds O;fDrxr pfj= ;k ,slh xaHkhj xyfr;ksa ls lEcfU/kr mlds dk;ksZa ds ckjs esa ewY;kadu dh tk jgh gks ftleas fyIr gksus ds ckjs esa ml ij vkjksi gS] rks O;fDrxr rkSj ij lqus tkus dh ekax djus dk vf/kdkj(

N½  tc dksbZ ikVhZ lnL; ikVhZ desVh ;k ikVhZ ds usr`Ro eas fdlh laxBu ds fu.kZ; ls vlgefr j[krk gS] rks mls vius fopkj dks dsUnzh; desVh vkSj ikVhZ egkf/kos”ku lesr mPprj desVh esa j[kus dk vf/kdkj gS A fuf”pr gh] ,sls lHkh ekeyksa esa ikVhZ lnL; ikVhZ ds fu.kZ;ksa ij vey djsaxs rFkk erHksnksa dks O;ogkj esa tkapus vkSj dkejsMjkuk ppkZvksa ds tfj, gy djus dk iz;kl fd;k tk;sxk(

>½  fdlh oDrO;] vihy ;k f”kdk;r dks dsUnzh; desVh lesr fdlh Hkh mPprj desVh rd vkSj ikVhZ egkf/kos”ku rd is”k djus dk vf/kdkj gS] c”krsZ fd izR;sd lnL; }kjk ,sls oDrO; ;k f”kdk;r dks loZizFke vius izkFkfed desVh esa j[kk tk;sxk A og izkFkfed desVh ,sls fdlh oDrO; ;k f”kdk;r ij fu.kZ; ys ldrh gS A ;fn lnL; ,sls fdlh fu.kZ; ls larq’V ugha gS] ;k ;fn ml ij rhu eghuksa rd dksbZ fu.kZ; ugha fy;k tkrk gS rks lEcfU/kr lnL; dks vxyh mPprj desVh esa vkSj blh <ax ls dsUnzh; desVh ;k ikVhZ egkf/kos”ku rd vihy djus dk vf/kdkj gksxk A

2-  ikVhZ desfV;ksa vkSj ikVhZ inkf/kdkfj;ksa dk dÙkZO; gksxk fd os ;g ns[ksa fd bu vf/kdkjksa dk lEeku fd;k tk jgk gS A

3-  oksV nsus vkSj pqus tkus ds vf/kdkj ds vykok mEehnokj lnL;ksa dks iw.kZ lnL; ds lHkh vf/kdkj gSa A

/kkjk nl % ikVhZ ds lkaxBfud fl)kUr

1-  ikVhZ dh lajpuk tuoknh dsUnzh;rk ds fl)kUr ij vk/kkfjr gS vkSj mldk vkUrfjd thou mlh ls funsZf”kr gksrk gS A tuoknh dsUnzh;rk dk vFkZ gS iw.kZ vUr%&ikVhZ tuokn ds vk/kkj ij dsUnzh;Ñr usr`Ro rFkk dsUnzhÑr usr`Ro ds ekxZn'kZu ds ekrgr vUr%&ikVhZ tuokn A

    ikVhZ lajpuk esa tuoknh dsUnzh;rk ds ekxZn”kZd fl)kUr gSa %

v½  Åij ls ysdj uhps rd lHkh ikVhZ fudk; pqus gq, gksaxs(

c½  vYier }kjk cgqer ds fu.kZ;ksa ij vey fd;k tk;sxk( fupys Lrj dh ikVhZ desfV;kas }kjk mPprj ikVhZ desfV;ksa ds fu.kZ;ksa ,oa funsZ”kksa ij vey fd;k tk;sxk( O;fDr vius vkidks lewg ds v/khu j[ksxk A lHkh ikVhZ desfV;ksa }kjk ikVhZ egkf/kos”ku ,oa dsUnzh; desVh ds fu.kZ;ksa ,oa funsZ”kksa ij vey fd;k tk;sxk A

l½  lHkh ikVhZ desfV;kas }kjk le;≤ ij vius Bhd uhps dh ikVhZ desVh dks vius dk;ksZa dh fjiksVZ nh tk;sxh vkSj blh izdkj lHkh fupyh desfV;ka vius Bhd Åij dh desVh dks fjiksVZ nsaxh A

n½  lHkh ikVhZ desfV;ka] fo”ks’k :i ls usr`Rodkjh desfV;ka] fupys Lrj dh ikVhZ desfV;ksa vkSj vke ikVhZ lnL;ksa ds fopkjksa ,oa vkykspukvksa ij fu;fer :i ls /;ku nsaxh A

p½  lHkh ikVhZ desfV;ka lkewfgd fu.kZ;ksa vkSj tkap&iM+rky ds lkFk O;fDrxr tokcnsgh ds mlwy dk dM+kbZ ls ikyu djsaxh A

N½  vUrjkZ"Vªh; ekeyksa ls lacaf/kr lHkh fo’k;ksa] vf[ky Hkkjrh; pfj= okys fo’k;ksa] ;k ,d ls vf/kd jkT;ksa ls lEcU/k j[kus okys fo’k;ksa] ;k fo’k;ksa ds ckjs esa iwjs ns'k ds iSekus ij ,dleku QSlyk ysus dh vko';drk gS] bu lc ekeyksa esa dsUnzh; desVh }kjk fu.kZ; fy;k tk;sxk A jkT; ;k ftyk Lrj ds lHkh lokyksa ij QSlyk vke rkSj ij ml Lrj dh ikVhZ desVh }kjk fy;k tk;sxk A ysfdu] fdlh Hkh gkykr esa ;s QSlys mPPkrj ikVhZ laxBuksa ds QSlyksas ds f[kykQ ugha tkus pkfg, A tc Hkh ikVhZ dh dsUnzh; desVh dks jkT; ds egRo ds fdlh eqn~ns ij QSlyk ysuk gksxk rks og lEcfU/kr jkT; desVh ls ijke'kZ djus ds i'pkr gh ,slk djsxh A ftyksa ls lacaf/kr ekeyksa esa jkT; desfV;ka Bhd ,slk gh djsaxh A

t½ ,sls eqn~ns ftudk vf[ky Hkkjrh; Lrj ij ikVhZ dh uhfr ij vlj iM+rk gks] ysfdu ftu ij ikVhZ dks igys&igy viuk er izdV djuk gks] mu ij uhfrxr c;ku nsus dk vf/kdkj dsoy dsUnzh; desVh dks gksxk A uhpyh desfV;ka le; jgrs viuh jk; ,oa lqq>koksa dks fopkj ds fy, dsUnzh; desVh ds ikl Hkst ldrh gSa vkSj mUgsa Hkstuk Hkh pkfg, A

2-  lEiw.kZ ikVhZ lnL;rk vkSj yksdfiz; vkUnksyuksa ds vuqHko ds vk/kkj ij ikVhZ ds vkUrfjd thou esa ds {ks= esa tuoknh dsUnzh;rk ds fuEufyf[kr ekxZn”kZd fl)kUr ykxw gksrs gSa %

d½ ikVhZ] mldh uhfr vkSj dk;Z dks izHkkfor djus okys lHkh lokyksa ij ikVhZ desVh esa [kqyh vkSj eqDr ppkZ djuk(

[k½ ikVhZ dh uhfr;ksa dks yksdfiz; cukus vkSj ml ij vye ds fy, ikVhZ lnL;ksa dks lfØ; cukus] mudk oSpkfjd ,oa jktuhfrd Lrj Åapk mBkus rFkk mudh vke f”k{kk dks csgrj cukus dk fVdkÅ iz;kl djuk] rkfd os ikVhZ thou vkSj dk;Z esa izHkko”kkyh <ax ls Hkkx ys ldsa(

x½  ;fn fdlh ikVhZ desVh esa xaHkhj erHksn mB [kM+k gksrk gS] rks vke le> dk;e djus ds fy, lHkh rjg ls iz;kl fd;k tkuk pkfg, A ,slk djus esa vlQy jgus ij] vkxs vkSj Hkh ppkZvksa ds ek/;e ls erHksnksa dks gy djus utfj;s ls fu.kZ; dks LFkfxr j[kuk pkfg,] c”krsZ ikVhZ vkSj tu vkUnksyu dh t:jrksa dks /;ku esa j[kdj rRdky fu.kZ; dh vko”;drk u gks(

?k½  lHkh Lrjksa ij] Åij ls ysdj uhps rd] vkykspuk vkSj vkRe& vkykspuk dks] fo”ks’k :i ls uhps ls vkykspuk dks izksRlkgu nsuk(

M-½ lHkh Lrjksa ij ukSdj”kkgh izo`fr;ksa ds f[kykQ vuojr la?k’kZ djuk(

p½  ikVhZ ds vUnj fdlh Hkh :i esa xqVckth djus vkSj xqV cukus dh vuqefr ugha gS(

N½  fcjknjkuk fj”rksa vkSj ikjLifjd lg;ksx dks fodflr dj ikVhZ Hkkouk dks etcwr cukuk] dkejsMksa ds lkFk lgkuqHkwfr dk crkZo djds xyfr;ksa dks lq/kkjuk] muds vkSj muds dke ds ckjs esa dqN fNViqV xyfr;ksa ;k ?kVukvksa ds vk/kkj ij ugha] cfYd ikVhZ dh lsok esa fd;s x;s muds iwjs dke dks /;ku esa j[kdj QSlyk djukA

3-  lEcfU/kr desfV;ksa esa fofHkUu erksa dks izfrfuf/kRo fn;k tkuk pkfg, A

4-  vlkekU; ifjfLFkfr;ksa esa lHkh Lrjksa ij lkaxBfud desfV;ksa dk xBu fd;k tk ldrk gS A

5-  izkFkfed desVh ikVhZ vkSj turk ds chp lsrq gksxh A turk ,oa desfV;ksa ds fopkjksa dk /;kuiwoZd v/;;u fd;k tk;sxk] mldk fupksM+ fudkyk tk;sxk] mls vkRelkr fd;k tk;sxk rFkk ikVhZ dh uhfr;ksa dks lq=hc) djus ,oa csgrj cukus ds fy, mudk bLrseky fd;k tk;sxk A

6-  dk;ZdrkZ uhfr ¼dSMj ikWfylh½ ds vk/kkj ij lefiZr vkSj ;ksX; dkejsMksa dks ysdj dsUnzh; desVh vkSj jkT; desVh dk xBu fd;k tk;sxk A ikVhZ is”ksoj Økafrdkfj;ksa ds fodkl dh ftEesnkjh ysxh A

/kkjk X;kjg % vkykspuk vkSj vkRe&vkykspuk

vkykspuk vkSj vkRe&vkykspuk ikVhZ desVh dh lcls egRoiw.kZ mlwyksa esa ls ,d gS A vke rkSj ij ikVhZ vkSj fo”ks’k :i ls usr`Ro] desfV;ksa ,oa lnL;ksa ds fy, bl ij vey djuk fugk;r gh t:jh gS A

v½  vkykspuk vkSj vkRe&vkykspuk ikVhZ dh fn”kk vkSj mlds O;ogkj ij vk/kkfjr gksuh pkfg, A

c½  vkykspuk ikVhZ vkSj lEcfU/kr desVh ds vUnj dh tkuh pkfg,] u fd ckgj A

l½  Åijh desfV;ksa ds ckjs esa ;k muds fu.kZ;ksa ds f[kykQ vkykspuk lEcfU/kr desVh ds ikl Hksth tkuh pkfg, A

n½  ,drk&la?k’kZ&,drk ds ek/;e ls] ;kuh fd] vkykspuk vkSj vkRe&vkykspuk dh izfØ;k ls ikVhZ dh ,drk gkfly gksrh gS A

/kkjk ckjg % ikVhZ vuq'kklu

1-  ikVhZ dh ,drk dks dk;e j[kus vkSj mls lqn`<+ cukus ds fy,] mldh rkdr] tq>k: {kerk vkSj mldh izfr"Bk c<+kus ds fy, rFkk tuoknh dsUnzh;rk ds mlwyksa dks ykxw djus ds fy, vuq'kklu vifjgk;Z gS A ikVhZ vuq'kklu dk dBksjrk ls ikyu fd;s fcuk ikVhZ la?k"kksZa vkSj dk;Zokfg;ksaa esa vke turk dk usr`Ro ugha dj ldrh gS vkSj u gh muds izfr viuh ftEesokfj;ksa dks iwjk dj ldrh gS A

2-  vuq'kklu dk vk/kkj ikVhZ ds y{;ksa] dk;ZØe vkSj uhfr;ksa dks lpsr :i ls Lohdkj djuk gS A ikVhZ ds lHkh lnL;] ikVhZ laxBu ds vUnj vFkok lkoZtfud thou esa mudk pkgs tks Hkh ntkZ gks] ikVhZ vuq'kklu ls leku :i ls ca/ks gSa A

3-  ikVhZ ds lafo/kku vkSj ikVhZ ds QSlyksa dks rksM+uk ;k dksbZ Hkh ,slk dke vkSj vkpj.k djuk tks dE;qfuLV ikVhZ ds ,d lnL; dh izfr"Bk ds izfrdwy gks] ikVhZ vuq'kklu dks rksM+uk ekuk tk;sxk vkSj mlds fo#) vuq'kklu dh dk;Zokgh dh tk ldrh gSA

4-  vuq”kklu dh dk;Zokfg;ka gSa %

    v½ psrkouh nsuk A

    c½  fuUnk djuk A

    l½ lkoZtfud fuUnk djuk A

    n½  ikVhZ esa in ls gVkuk A

    p½ ikVhZ dh iw.kZ lnL;rk ls fdlh ,d vof/k ds fy, fuyfEcr djuk] ysfdu og vof/k ,d o"kZ ls T;knk ugha gksxh A

    N½ ikVhZ lnL;rk lwfp ls gVkuk A

    t½ fu"dkflr djuk A

5-  ;fn fdlh desVh dk dksbZ lnL; mDr desVh dh rhu cSBdksa esa yxkrkj mifLFkr ugha gksrk gS rks mDr desVh dks mDr lnL; ls Li’Vhdj.k ekaxus dk vkSj] mDr lnL; ds Li’Vhdj.k ij lquokbZ ds i”pkr] ;fn mDr Li’Vhdj.k dks larks’ktud ugha ik;k tkrk gS rks mDr lnL; ls mDr desVh ls gVkus dk vf/kdkj gksxk] tks jkT; desVh ;k dsUnzh; desVh ls vuqeksnu dk fo’k; gksxk] rFkkfi bl rjg ls gVk;s x;s lnL; dks dUVªksy deh”ku ds ikl vihy djus dk vf/kdkj gksxk A

6-  lkekU; rkSj ij vuq”kklu dh dk;Zokgh rc dh tk;sxh tc le>kus& cq>kus dk rjhdk lesr lHkh rjhds lEcfU/kr dkejsM dks lq/kkjus esa vlQy gks x;s gksxsa A fdUrq ,sls ekeyksa esa Hkh tgka vuq”kklu dh dk;Zokgh dh xbZ gks] ogka dkejsM dks vius vkidks lq/kkjus esa enn nsus dk iz;kl tkjh j[kk tk;sxk A ,sls ekeyksa esa tgka vuq”kklu dk mYya?ku ,slk gS fd ikVhZ ds fgrksa ;k mldh izfr’Bk dh j{kk ds fy, rRdky vuq”kklu dh dk;Zokgh djus dh t:jr gS] vuq”kklu dh dk;Zokgh rRdky dh tk;sxh A

7-  vuq'kklu dh lHkh dk;Zokfg;ksa esa ikVhZ ls fu"dklu dBksjre dne gS vkSj bls ykxw djrs le; vf/kdre lko/kkuh] fopkj vkSj foosd ls dke ysuk pkfg, A

8-  fdlh lnL; ds fu"dklu ;k fuyEcu lEcU/kh vuq'kklukRed dk;Zokgh ml le; rd izHkkoh ugha gksxh tc rd vxyh mPprj dessVh }kjk mldh iqf"V u dj nh tk;s A rFkkfi] fu"dklu ;k fuyEcu ds ekeys esa] nf.Mr ikVhZ lnL; dks bldh iqf"V gksus rd lHkh ftEesnkj inksa ls] ftl ij og gks ldrk gS] gVk fn;k tk;sxk A

9-  ftl dkejsM ds f[kykQ vuq'kklu dh dk;Zokgh izLrkfor gS] mls mlds f[kykQ yxk;s x;s vkjksiksa] dkj.kksa ,oa lHkh izklafxd rF;ksa dh iwjh tkudkjh nh tk;sxh A lnL; dks ml ikVhZ desVh esa O;fDrxr :i ls viuh ckr j[kus dk vf/kdkj gksxk ftlesa muds ekeys ij ppkZ dh tk jgh gS A

10- os lnL; tks gM+rky&rksM+d] vknru 'kjkch] uSfrd :i ls ifrr] ikVhZ fo'okl ds lkFk xn~nkjh djus vkSj xaHkhj vkfFkZd vfu;ferrkvksa ds nks"kh ik;s tkrs gSa ;k ,sls lnL; ftudh xfrfof/k;ka ikVhZ vkSj etnwj oxZ ds fy, ?kkrd gSa] mu ij ml ikVhZ desVh }kjk dk;Zokgh dh tk;sxh ftlds os lnL; gSa vkSj os vuq”kklukRed dk;Zokgh ds Hkkxh gksxsa A

11- vuq'kklu dh dk;Zokgh ds gj ekeys esa vihy djus dk vf/kdkj gksxk A

12- jkT; desVh dks vf/kdkj gS fd og uhpys Lrj dh ,slh desVh dks Hkax dj ns ;k mlds f[kykQ vuq”kklu dh dk;Zokgh djs tks ikVhZ ds QSlyksa vkSj uhfr dk fujarj mYya?ku djrs gaS] tks xaHkhj xqVckth esa vkSj ikVhZ vuq'kklu dks rksM+us esa 'kkfey gSa A

13- ikVhZ ls bLrhQk nsus ds fy, bPNqd lnL; lEcfU/kr ikVhZ desVh dks vkosnu nsxsa tks vius vke lnL;ksa dh cSBd ds fu.kZ; }kjk mls Lohdkj dj ldrh gS vkSj mlds uke dks lnL;rk lwfp ls gVkus  dk fu.kZ; ys ldrh gS vkSj ekeys dh fjiksVZ vxyh mPprj desVh dks nsxh A

/kkjk rsjg % vf[ky Hkkjrh; ikVhZ egkf/kos'ku

1-  vf[ky Hkkjrh; ikVhZ egkf/kos”ku iwjs ns”k ds fy, ikVhZ dk loksZPp fudk; gksxk A

v½  dsUnzh; desVh }kjk vke rkSj ij izR;sd rhu o’kZ esa fu;fer ikVhZ egkf/kos”ku vk;ksftr fd;k tk;sxk A rFkkfi] fdlh Hkh ekeys esa egkf/kos”ku ds vk;kstu dks bl rhu o’kZ ds vkxs ,d o’kZ ls T;knk le; ds fy, foyfEcr ugha fd;k tk ldrk gS A

c½  ikVhZ egkf/kos”ku dh frfFk] LFkku] ,ts.Mk vkSj dk;Zokgh dk fu.kZ; fo”ks’k :i ls bl edln ls cqykbZ xbZ cSBd esa dsUnzh; desVh }kjk fy;k tk;sxk A

l½  ikVhZ egkf/kos”ku esa jkT; lEesyuksa }kjk vkSj lkFk gh lh/ks rkSj ij vf[ky Hkkjrh; ikVhZ dsUnz ds ekrgr dk;Z djus okyh ikVhZ desfV;ksa ds lEesyuksa }kjk fuokZfpr izfrfuf/k 'kkfey gkssaxsA

n½  ikVhZ egkf/kos”ku esa izfrfuf/kRo dk vk/kkj dsUnzh; desVh }kjk r; fd;k tk;sxk A

p½  dsUnzh; desVh vkSj dsUnzh; dUVªksy deh”ku ds lnL;ksa dks ikVhZ egkf/kos”ku esa] pkgs og fu;fer ;k fQj fo”ks’k egkf/kos”ku gks] iw.kZ izfrfuf/k ds :i esa Hkkx yssus dk vf/kdkj gksxk A

N½  fdlh jkT; dh lnL;rk la[;k dks] ftlds fy, dsUnzh; desVh ds ikl lnL;rk “kqYd dk dksVk iwjh rjg tek fd;k x;k gS] ml jkT; ls ikVhZ egkf/kos”ku esa izfrfuf/k;ksa dh la[;k dh x.kuk djus dk vk/kkj ekuk tk;sxk A

2-  ikVhZ egkf/kos”ku ds dk;Z vkSj “kfDr;ka fuEufyf[kr gSa %

v½  dsUnzh; desVh dh jktuhfrd vkSj lkaxBfud fjiksVZ ij ppkZ djuk vkSj dk;Zokgh djuk A

c½  ikVhZ dk;ZØe vkSj ikVhZ lafo/kku esa la”kks/ku vkSj ifjorZu djuk A

l½  ØkfUr dk jkLrk rFkk ekStwnk ifjfLFkfr esa ikVhZ dh dk;Zuhfrd fn”kk vkSj uhfr dks fu/kkZfjr djuk A

n½  xqIr ernku ds tfj, dsUnzh; desVh dk pquko djuk A

p½  dsUnzh; dUVªksy deh”ku dh fjiksVZ vkSj lkFk gh lkFk vihyksa dh lquokbZ djuk vkSj fu.kZ; ysuk A

N½  dUVªksy deh”ku }kjk is”k vk;&O;; dh fjiksVZ ij lquokbZ djuk vkSj fu.kZ; ysuk A

t½ dsUnzh; dUVªksy deh”ku dk pquko djuk A

>½  viuh dk;Zokfg;ksa ds lapkyu ds fy, ,d v/;{ke.My vkSj lapkyu lfefr dk pquko djuk A

3-  v½ dsUnzh; desVh }kjk vius Lo;a ds foosd ls ;k tc mu jkT; desfV;ksa }kjk bldh ekax dh tk; tks dqy ikVhZ lnL;rk ds de&ls&de ,d&frgkbZ dk izfrfuf/kRo djrs gaS] rks fo”ks’k ikVhZ egkf/kos”ku vk;ksftr fd;k tk;sxk A tc ,sls ,d fo”ks’k ikVhZ egkf/kos”ku dh ekax dh tk;sxh rks bls mDr ekax djus dh frfFk ls N% ekg ds vUnj vk;ksftr fd;k tk;sxk A

c½  fo”ks’k ikVhZ egkf/kos”ku dh frfFk] LFkku] dk;Z vkSj ,ts.Mk dk fu.kZ; fo”ks’k :i ls bl edln ls cqykbZ xbZ cSBd esa dsUnzh; desVh }kjk fy;k tk;sxk A

l½  fo”ks’k ikVhZ egkf/kos”ku ds fy, izfrfuf/kRo dk vk/kkj dsUnzh; desVh }kjk bl edln ls fo”ks’k :i ls cqykbZ xbZ cSBd esa r; fd;k tk;sxk A

n½  dsUnzh; desVh vkSj dsUnzh; dUVªksy deh”ku ds lnL;ksa dks fo”ks’k ikVhZ bl edln ls esa iw.kZ izfrfuf/k ds :i esa Hkkx yssus dk vf/kdkj gksxk A

/kkjk pkSng % ikVhZ egkf/kos'ku ls iwoZ dh ppkZ

1-  dsUnzh; desVh vf[ky Hkkjrh; ikVhZ egkf/kos”ku ds rhu ekg igys lHkh ikVhZ lnL;ksa@mEehnokj lnL;ksa }kjk ppkZ ds fy, elfonk nLrkrstksa dks tkjh djsxh A jkT; desfV;ksa ds fy, ;g ck/;dkjh gS fd dsUnzh; desVh }kjk bls tkjh djus ds ckn lEHkore de&ls&de le; esa lEcfU/kr Hkk"kkvksa esa mudk vuqokn djsa vkSj 'kk[kk desfV;ksa rd lHkh desfV;ksa dks bldh vko';d izfr;ka miyC/k djk;ssa A izLrkoksa ds fy, la'kks/kuksa dks lh/ks dsUnzh; desVh ds ikl Hkstk tk;sxk tks blds ckjs esa viuh fjiksVZ vf[ky Hkkjrh; egkf/kos”ku ds le{k j[ksxh A

2-  vf[ky Hkkjrh; ikVhZ egkf/kos”ku ds fgLls ds :i esa dsUnzh; desVh ds elfonk nLrkostksa rFkk lEcfU/kr desfV;ksa vkSj mlds Åij dh desVh ls ysdj jkT; desVh rd dh fjiksVksZa vkSj izLrkokssa ds vk/kkj ij gj Lrj ij lEesyu vk;ksftr fd;s tk;saxs A

3-  'kk[kk vkSj LFkkuh; desVh Lrj ds lEesyuksa esa mPprj desVh ds ,d dkejsM }kjk ikVhZ egkf/kos”ku esa izLrqr fd;s tkus okys nLrkostksa dh fjiksVZ is'k dh tk;sxh A lHkh ikVhZ lnL;@mEehnokj lnL; bykdk lEesyuksa esa izfrfuf/k gksxsa A

/kkjk iUnzg % vf[ky Hkkjrh; ikVhZ lEesyu

tc Hkh vko”;d le>k tk;sxk] dsUnzh; desVh }kjk vf[ky Hkkjrh; ikVhZ lEesyu vk;ksftr fd;k tk ldrk gS A/kkjk lksyg % ikVhZ Iysue

1-  tc dHkh fdlh egRoiw.kZ uhfrxr elys vkSj laxBukRed loky ij O;kid Lrj ij ppkZ vkSj fu.kZ; dh t:jr mB [kM+h gksxh rks dsUnzh; desVh }kjk vf[ky Hkkjrh; Iysue dk vk;kstu fd;k tk ldrk gS A

2-  dsUnzh; desVh vkSj dsUnzh; dUVªksy deh”ku ds lnL; Iysue esa insu izfrfuf/k gksaxs A vU; izfrfuf/k;ksa dk p;u dsUnzh; desVh }kjk r; ekin.M ds vk/kkj ij desfV;ksa }kjk fd;k tk;sxk A

3-  dsUnzh; desVh Iysue dk ,ts.Mk r; djsxh A

4-  Iysue ds fu.kZ; dsUnzh; desVh ds fy, ca/kudkjh gksxsa A

/kkjk lÙkjg % dsUæh; desVh

1   v½ dsUnzh; desVh dk pquko ikVhZ egkf/kos”ku esa fd;k tk;sxk] blds lnL;ksa dh la[;k ikVhZ egkf/kos”ku }kjk r; dh tk;sxh A

c½  fuorZeku dsUnzh; desVh }kjk egkf/kos”ku esa mEehnokjksa dk ,d iSuy izLrkfor fd;k tk;sxk A

l½  turk ds lkFk ?kfu’B :i ls tqM+s] etnwj oxZ ds Økafrdkjh n`f’Vdks.k ij vfMx vkSj ekDlZokn&ysfuuokn&ekvks Rls rqax fopkj/kkjk dh f'k{kk ls ySl ,d l{ke usr`Ro dh rS;kj djus ds n`f’Vdks.k ls mEehnokjksa dk iSuy cuk;k tk;sxk A iSuy esa jkT;ksa] tu laxBuksa vkSj ikVhZ xfrfof/k;ksa ds vU; {ks=ksa ls Js’B izfrHkkvksa vkSj vuqHkoh yksxksa dks ,d lkFk yk;k tk;sxk A

n½  izLrkfor iSuy ds fdlh Hkh uke ds lEcU/k esa dksbZ Hkh izfrfuf/k vkifÙk mBk ldrk gS vkSj lkFk gh fdlh u;s uke ;k ukeksa dk izLrko j[k ldrk gS A

p½  dksbZ Hkh O;fDr ftldk uke izLrkfor fd;k x;k gS] mls viuk uke okil ysus dk vf/kdkj gksxk A

N½  izfrfuf/k;kas }kjk fd;s x;s vfrfjDr ukekadu lfgr vfUre :i ls izLrkfor iSuy ij xqIr eri= ls ernku gksxk A

2-  dsUnzh; desVh nks vf[ky Hkkjrh; ikVhZ egkf/kos”kuksa ds chp ikVhZ dk loksZPp izkf/kdkj gksxh A

3-  ;g ikVhZ lafo/kku dks ykxw djus rFkk ikVhZ egkf/kos”ku }kjk Lohd`r jktuhfrd fn”kk ,oa fu.kZ;ksa ij vey djus ds fy, tokcnsg gS A

4-  dsUnzh; desVh lkfoZd :i ls ikVhZ dk izfrfuf/kRo djsxh rFkk ikVhZ ds iwjs dke dks funsZf”kr djus ds fy, ftEesokj gksxh A dsUnzh; desVh dks ikVhZ ds le{k mifLFkr fdlh Hkh loky ij iw.kZ izkf/kdkj ds lkFk fu.kZ; ysus dk vf/kdkj gksxk A

5-  dsUnzh; desVh vius lnL;ksa ds chp ls egklfpo lesr ,d jktuhfrd C;wjks ¼iksfyr C;wjks½ dk pquko djsxh A jktuhfrd C;wjks ds lnL;ksa dh la[;k dsUnzh; desVh }kjk r; dh tk;sxh A jktuhfrd C;wjks dsUnzh; desVh ds nks l=ksa ds njE;ku blds dk;kasZ dks vkxs ys tkrh gS vkSj mls dsUnzh; desVh dh nks cSBdksa ds chp jktuhfrd fu.kZ; ysus dk vf/kdkj gS A ikVhZ usr`Ro dk cnyko Hkh xqIr ernku ds vk/kkj ij fd;k tk;sxk A

6-  jktuhfrd C;wjks dh LFkkbZ desVh ¼LVSafMax desVh½ blds jkstejkZ ds dk;kZas dk lapkyu djsxh A

7-  v½ vuq”kklu ds ?kksj mYya?ku] nqO;Zogkj vkSj ikVhZ&fojks/kh xfrfof/k ds fy, fdlh Hkh lnL; dks dsUnzh; desVh mifLFkr nks&frgkbZ lnL;ksa ds er ls desVh ls gVk nsxh vkSj ftlds fy, fdlh Hkh gkyr esa dsUnzh; desVh dh dqy la[;k ds vk/ks ls T;knk }kjk ,sls fu’dklu ds fy, oksV fn;k tkuk pkfg, A ;g uhpys Lrj dh desfV;ksa ij Hkh ykxw gksxk A

c½  og dqy lnL;ksa ds lk/kkj.k cgqer ls vius xBu esa vk;h fdlh Hkh fjDrrk dh lg;kstu }kjk iwfrZ dj ldrh gS A

l½  tc dsUnzh; desVh dk ,d ;k T;knk lnL; fxj¶rkj gks tkrs gS]a rks ,sls ekeyksa esa desVh ds cps gq, lnL; nks&frgkbZ cgqer }kjk izfrLFkkfir lnL;ksa (substitute members) dks lg;ksftr dj ldrs gSa vkSj mUgsa ewy lnL;ksa tSlk iw.kZ vf/kdkj gksxk A

8-  dsUnzh; desVh dsUnzh; dUVªksy deh”ku esa vk;h fdlh Hkh fjDrrk dks mifLFkr nks&frgkbZ lnL;ksa er ls Hkj ldrh gS vkSj ml mEehnokj ds fy, fdlh Hkh gkyr esa dsUnzh; desVh dh dqy la[;k ds vk/ks ls T;knk }kjk oksV fn;k tkuk pkfg, A

9-  dsUnzh; desVh dh nks cSBdksa ds chp le; dk vUrjky pkj ekg ls T;knk ugha gksxk vkSj tc Hkh dqy lnL;ksa ds ,d&frgkbZ }kjk vuqjks/k fd;k tk;sxk] bldh cSBd cqykbZ tk;sxh A

10- dsUnzh; desVh jktuhfrd ,oa lkaxBfud eqn~nksa ij vkSj tu vkUnksyu dh leL;kvksa ij ppkZ djsxh vkSj fu.kZ; ysxh rFkk jkT; desfV;ksa dk vkSj tu laxBuksa esa vf[ky Hkkjrh; ikVhZ ÝSD'kuksa dk ekxZn'kZu djsxh A

11- dsUnzh; desVh ikVhZ egkf/kos”ku esa] tc Hkh og vk;ksftr gks] viuk jktuhfrd vkSj laxBukRed fjiksVZ izLrqr djsxh A

12- dsUnzh; desVh vius eq[ki=ksa ds fy, lEiknd e.Myksa dh fu;qfDr djsxh tks dsUnzh; desVh ds ekxZn”kZu vkSj fu;a=.k ds ekrgr dk;Z djsaxh A

13- dsUnzh; desVh ,sls laxBu ds fuekZ.k ds fy, O;oLFkk djsxh tks lHkh vkdfLedrkvksa ds lkeus fVds jg lds A Åij ls ysdj uhps dh desfV;ksa rd bl i)rh dk ikyu fd;k tk;sxk A

/kkjk vëkjg % jkT;] ftyk] bykdk] LFkkuh;] 'kk[kk desfV;ka vkSj ikVhZ ÝSD'ku

1-  jkT;] ftyk] bykdk] LFkkuh; ;k 'kk[kk lEesyu Øe”k% jkT;] ftyk] bykdk] LFkkuh; ;k 'kk[kk Lrj ij loksZPp fudk; gksaxs tks jkT;] ftyk] bykdk] LFkkuh; ;k 'kk[kk desVh dk pquko djsaxh A

2-  v½ jkT;] ftyk] bykdk] LFkkuh; ;k 'kk[kk ikVhZ desVh dh lkaxBfud lajpuk] vf/kdkj vkSj dk;Z oSls gh gSa ftudk ooZ.k vf[ky Hkkjrh; Lrj ij ikVhZ lajpuk vkSj dk;Z ls lEcfU/kr /kkjk esa fd;k x;k gS] rFkkfi muds dk;Z jkT;] ftyk] bykdk] LFkkuh; ;k 'kk[kk Lrj ds eqn~nksa rd lhfer jgsaxs rFkk vxys mPprj ikVhZ desVh }kjk fy, x;s fu.kZ;ksa ds nk;js ds vUnj jgsaxs A

c½  jkT;] ftyk] bykdk] LFkkuh; ;k “kk[kk desVh lfpo vkSj tgka t:jh gks dk;Zdkfj.kh desVh dk pquko djsaxh A

3-  v½ ikVhZ dk izkFkfed fudk; is”kk ;k HkkSxksfyd [k.M ds vk/kkj ij laxfBr 'kk[kk desVh gS A

c½  ikVhZ lnL;ksa dks] tc os fdlh ,d dkj[kkus] fdlh ,d laLFkku ;k fdlh m|ksx esa dk;Zjr gksa] rks mUgsa muds is”kk ;k dk;Z (vocation) ds vk/kkj ij laxfBr fd;k tk;sxk A tc ,slh bZdkb;ksa dks laxfBr fd;k tk;sxk rks ,slh bZdkb;ksa ds lnL; vius fuokl LFky esa ikVhZ bZdkb;ksa ds ,”kksfl,V lnL; gksaxs ;k mUgsa ogka lgk;d bZdkb;ksa ds :i esa laxfBr fd;k tk;sxk A mUgsa vius fuokl LFky ij lkSaik x;k dke dkj[kkus] laLFkku ;k is”ks esa mudh cqfu;knh bZdkb;ksa }kjk mUgsa lkSais x;s dke dks uqdlku iagqpkus okyk ugha gksuk pkfg, A

l½  “kk[kk desVh esa lnL;ksa dh la[;k] <kapk o dk;Z rFkk “kk[kk desVh ls lacaf/kr vU; ekeyksa dks jkT; desVh }kjk r; fd;k tk;sxk A

4-  jkT; dk eq[ki= vkSj izdk”ku dsUnzh; desVh dh jktuhfrd vkSj lkaxBfud fn”kk ds vuq:i gksuh pkfg, A

/kkjk mUuhl % dUVªksy deh'ku

1-  ikVhZ egkf/kos”ku }kjk pqus x;s rhu lnL;ksa dk ,d dsUnzh; dUVªksy deh”ku gksxk A og vius chp ls ,d la;kstd dk pquko djsxh A

2-  dsUnzh; desVh }kjk ikVhZ egkf/kos”ku esa dUVªksy deh”ku ds fy, iSuy dk uke izLrkfor fd;k tk;sxk A ukekadu ds fy, ukeksa dk izLrko j[kus ds fy, mEehnokj dh ikVhZ ls lac)rk ¼party standing½] tks nl o’kZ ls de ugha gksuh pkfg,] rFkk ikVhZ laxBu esa mlds vuqHko ,oa mudh O;fDrxr fu’Bk dks /;ku esa j[kk tk;sxk A

3-  pquko dh izfØ;k ogh gksxh tks dsUnzh; desVh ds pquko dh gS A

4-  dsUnzh; dUVªksy deh”ku ds lnL; dsUnzh; desVh dh cSBdksa esa oksV ds vf/kdkj ds lkFk Hkkx ysxsa] flok; ml le; ds tc vuq”kklukRed dkjZokbZ ls lacaf/kr lokyksa dks fy;k tk jgk gks A

5-  dsUnzh; dUVªksy deh”ku fuEu fo’k;ksa dks gkFk esa ysxh %

v½  dsUnzh; desVh ;k jktuhfrd C;wjks }kjk mls izsf’kr ekeys(

c½  ,sls ekeys ftlesa dsUnzh; desVh }kjk vuq”kklukRed dkjZokbZ dh xbZ gS(

l½  ,sls ekeys ftlesa dsUnzh; desVh }kjk ikVhZ ls fu’dklu dk fu.kZ; fy;k x;k gS ftlds fo:) lacaf/kr lnL; }kjk vihy dh xbZ gS(

n½  dsUnzh; desVh }kjk fy;s x;s vuq”kklu ds lHkh dneksa dh fjiksVZ dsUnzh; dUVªksy deh”ku dks dh tkuh pkfg, A

6-  dsUnzh; dUVªksy deh”ku }kjk vius fu.kZ;ksa dh fjiksVZ dsUnzh; desVh dks nh tk;sxh A ;s fu.kZ; lkekU;r% vafre gksxsa vkSj dsUnzh; desVh }kjk mu ij vey fd;k tk;sxk] tc rd fd mls mifLFkr lnL;ksa ds nks&frgkbZ cgqer }kjk [kkfjt u dj fn;k x;k gks rFkk fdlh Hkh ekeys esa ;g oksV dsUnzh; desVh dh dqy la[;k ds vk/ks ls T;knk gks ¼ftlesa dsUnzh; dUVªksy deh”ku ds lnL;ksa dh la[;k “kkfey ugha gS½ A

7-  izR;sd jkT; lEesyu dks jkT; dUVªksy deh”ku xfBr djus dk vf/kdkj gS A Åij mYysf[kr /kkjk 2 ls 7 rd ds izko/kku jkT; dUVªksy deh”ku ds fy, Hkh ykxw gksxsa] gkykafd bldk nk;jk mDr jkT; rd lhfer gksxk A mijksDr /kkjkvksa esa ^^dsUnzh; desVh** ;k ^^iksfyr C;wjks** dk dksbZ Hkh mYys[k jkT; dUVªksy deh”ku ds ekeys esa ^^jkT; desVh** ds lanHkZ ds :i esa ekuk tk;sxk A ml jkT; esa fdlh Hkh ikVhZ fudk; }kjk dh xbZ lHkh vuq”kklukRed dkjZokbZ dh fjiksVZ jkT; dUVªksy deh”ku dks Hksth tk;sxh A

8-  jkT; desVh ls uhps ds Lrj dh desfV;ksa }kjk dh xbZ lHkh vuq”kklukRed dkjZokbZ dh vihy vxyh mPprj desVh ls ysdj jkT; desVh rd dh tk ldrh gS A

9-  vuq”kklukRed dkjZokbZ ds lHkh ekeyksa esa] jkT; dUVªksy deh”ku ds fu.kZ; ds i”pkr jkT; desVh }kjk fy;s x;s vafre fu.kZ; dh vihy dsUnzh; desVh ds le{k dh tk;sxh rFkk dsUnzh; dUVªksy deh”ku ds fu.kZ; ds i”pkr dsUnzh; desVh }kjk fy;s x;s vafre fu.kZ; dh vihy ikVhZ egkf/kos”ku esa dh tk;sxh A

10- dsUnzh; desVh vkSj jkT; desfV;ka Øe”k% dsUnzh; ,oa jkT; dUVªksy deh”kuksa ds foLrkfjr dkedkt dks ifjHkk’khr djrs gq, fu;e cuk ldrh gSa A

/kkjk mUuhl ¼v½ % {ks=kh; leUo; lfefr;ka

1-  izR;sd {ks= ds fy,] tSls fd iwohZ] if”peh] nf{k.kh vkSj mÙkjh {ks= ds fy,] {ks=h; leUo; lfefr gksxh A

2-  dsUnzh; desVh bu {ks=h; leUo; lfefr;ksa dk xBu fd;k tk;sxk A

3-  {ks=h; leUo; lfefr esa fuEu lnL; gksaxs %

v½  {ks= ds vUrxZr vkus okys jkT;ksa dk izfrfuf/kRo djus okys dsUnzh; desVh lnL;(

c½  {ks= ds vUrxZr vkus okys jkT;ksa dk izfrfuf/kRo djrs gq, jkT; desVh ;k jkT; lkaxBfud desfV;ksa ds lfpo( ,oa

l½  {ks= esa “kkfey jkT;ksa ds dsUnzh; daVªksy deh”ku ds lnL;A

4-  dsUnzh; desVh }kjk r; iksfyr C;wjks dk ,d lnL; {ks=h; leUo; desVh dk la;kstd gksxk A

5-  {ks=h; leUo; lfefr dh nks eghus esa ;k dsUnzh; desVh dh nks cSBdksa ds chp ;k tc Hkh vko”;d gks viuh cSBd djsxh A

/kkjk chl % pqus gq, lkoZtfud fudk;ksa esa ikVhZ lnL;

1-  laln] fo/kku lHkkvksa] uxjfuxeksa] uxjikfydkvksa] iapk;rksa bR;kfn fofHkUu lkoZtfud fudk;ksa ds fy, pqus x;s ikVhZ lnL; leqfpr ikVhZ desVh ds ekrgr dke djsaxs A ;fn ,sls ,d ls T;knk lnL; gSa rks os vius vkidks ikVhZ xqzi ds :i esa xfBr djsaxs rFkk ikVhZ dh fn”kk] uhfr;ksa vkSj funsZ”kksa dk dM+kbZ ds lkFk ikyu djrs gq, dke djsaxs A os ges”kk gh tu vkUnksyu dks izfrfcfEcr djsaxs] ikVhZ dh uhfr;ksa dks cqyUn djsaxs vkSj mls yksdfiz; cuk;saxs rFkk vfopy :i ls turk ds fgrksa dh j{kk djsaxs A os O;fDrxr fu’Bk ds Åaps Lrj dks cuk;s j[ksaxs] vkMEcj jfgr thou O;frr djsaxs rFkk turk ds lkFk vius O;ogkj vkSj lEidZ es fouezrk cjrsaxs vkSj ikVhZ ds fgr dks vius O;fDrxr fgr ls Åij j[ksaxs A

2-  os fu;fer :i ls vkSj fcuk ukxk fd;s viuh vk; ij leqfpr ikVhZ desVh }kjk r; dh xbZ ysOgh vnk djsaxs A

3-  os vius dk;ksZa ds ckjs esa ernkrkvksa vkSj turk dks fu;fer fjiksVZ nsaxs vkSj muls lq>ko o lykg ysxsa A

4-  laln ds pquko ds fy, ikVhZ mEehnokjksa ds lHkh ukekaduksa dks dsUnzh; desVh }kjk eatwjh nh tk;sxh A jkT; fo/kku lHkkvksa ;k dsUnz “kkflr ifj’knksa ds fy, ikVhZ mEehnokjksa ds ukekadu dks lEcfU/kr jkT; desVh }kjk vfUre :i fn;k tk;sxk vkSj mldh ?kks’k.kk dh tk;sxh A uxjikfydkvvksa] uxjfuxeksa] ftyk cksMZ] LFkkuh; cksMZ vkSj iapk;rksa ds fy, fu;eksa dks jkT; desVh }kjk rS;kj fd;s tk;saxs A

/kkjk chl ¼v½ % tu izfrfuf/kRo dkuwu] 1951 dh /kjk 29¼,½ ds rgr vfuokZ; izko/kku

^^Hkkjr dh dE;qfuLV ikVhZ ¼ekDlZoknh&ysfuuoknh½ jsM LVkj Hkkjr esa dkuwu }kjk LFkkfir lafo/kku ds izfr rFkk lektokn] /keZ fujis{krk ,oa yksdra= ds fl)kUrksa ds izfr lPph fo”okl ,oa fu’Bk j[ksxk vkSj Hkkjr dh ,drk] v[k.Mrk ,oa lEizHkqrk dks cqyUn djsxk A**

/kkjk bDdhl % vUr%&ikVhZ ppkZ

1-  ikVhZ dks ,drkc) djus ds fy, rFkk mldh tu fn”kk dks fodflr djus ds fy, vUr%&ikVhZ ppkZ ikVhZ thou dk fu;fer pfj= gksuk pkfg, A ikVhZ laxBu }kjk ,slh ppkZ,a vf[ky Hkkjrh; Lrj ij ;k fofHkUu Lrjksa ij laxfBr dh tk;saxh] tks eqn~nksa ds pfj= ij fuHkZj djrk gS A

2-  vUr&ikVhZ ppkZ laxfBr fd;k tk;sxk %

d½ vf[ky Hkkjrh; ;k jkT; Lrjh; egRo ds egRoiw.kZ lokyksa ij] ftl Lrj dk ekeyk gks] vkSj ftl ij QkSjh rkSj ij fu.kZ; ysus dh t:jr ugha gks] ikVhZ dh dsUnzh; ;k jkT; desfV;ksa }kjk fu.kZ; ysus ls igys(

[k½ tc ikVhZ dh uhfr ds fdlh egRoiw.kZ loky ij dsUnzh; desVh ds vUnj ;k jkT; desVh ds vUnj i;kZIr :i ls iq[rk cgqer u gks(

x½  tc ikVhZ lnL;rk ds ,d&frgkbZ ls T;knk lnL;ksa dk izfrfuf/kRo djus okys jkT; desfV;kas }kjk vf[ky Hkkjrh; Lrj ij ;k lEcfU/kr jkT; esa dqy lnL;rk ds mlh vuqikr dk izfrfuf/kRo djus okys ftyk desfV;ksa }kjk jkT; Lrj ij vUr%&ikVhZ ppkZ dh ekax dh tk;s A

3-  vUr%&ikVhZ ppkZ dsUnzh; ;k jkT; desVh ds ekxZn”kZu ds rgr pyk;h tk;sxh tks ppkZ ds eqn~nksa dks lq=hc) djsaxs A ikVhZ desVh tks ppkZ dk ekxZn”kZu djsxh] ;g r; djsxh fd ppkZ dks fdl <ax ls pyk;k tk;s A

4-  dqNsd oSpkfjd vkSj jktuhfrd eqn~nksa ij dsUnzh; desVh dh tkudkjh esa laxBu ds ckgj Hkh cgl vkSj ppkZ pyk;h tk ldrh gS] c”krsZ fd ,slh dk;Zokfg;ka laxBu dh ,drk vkSj Hkkjrh; Økafr ds mÌs”; dks {kfr u igqapk;s A

/kkjk ckbl % tu laxBuksa esa dk;Zjr ikVhZ lnL;

tu laxBuksa vkSj mudh dk;Zdkfj.kh desfV;ksa esaa dke djus okys ikVhZ lnL;ksa dks ÝSD'kuksa esa ;k ÝsD'ku desfV;ksa esa laxfBr fd;k tk;sxk vkSj os leqfpr ikVhZ desVh ds ekxZn'kZu ds rgr dke djsaxs A os ftu tu laxBukssa esas dke djrs gSa] mUgsa mldh ,drk] tuk/kkj vkSj tq>k: {kerk dks etcwr cukus ds fy, fujarj iz;kljr jguk pkfg, A

/kkjk rsbl % foÙk

1-  ikVhZ ds foÙkh; lalk/kuksa esa ikVhZ lnL;ksa dk lnL;rk “kqYd vkSj ysOgh rFkk turk] tu laxBuksa vkSj O;fDrxr leFkZdksa ls izkIr pUnk “kkfey gS A

2-  ikVhZ ds dsUnzh; ra= dks pykus ds fy, dsUnzh; desVh gjsd o’kZ ;k tSlk Hkh ekeyk gks ;g r; djsxh fd izR;sd jkT; }kjk ikVhZ Q.M esa ;k fo”ks’k ikVhZ Q.M eqfge pydkj mls fdruk Q.M fn;k tk;sxk A

3-  iksfyr C;wjks }kjk dsUnzh; desVh ds ikl vuqeksnu ds fy, okf’kZd ys[kk is”k fd;k tk;sxk A

4-  jkT; vkSj ftyk Lrj ij lEcfU/kr desfV;ksa dk lfpoe.My jkT; vkSj ftyk desfV;ksa ds ikl mlds vuqeksnu ds fy, okf’kZd ys[kk is”k djsaxs A vuqeksfnr ys[kk dh ,d izfr vxyh mPprj desVh ds ikl Hksth tkuh pkfg, A

5-  dsUnzh; desVh vkSj jkT; desVh] ftl Lrj dk ekeyk gks] ,dkmUV dh dk;Ziz.kkyh ,oa vU; ekeyksa ds fy, fu;e cuk ldrh gSa A

6-  dsUnzh; desVh vkSj jkT; desVh ds ,dkmUV dk okf’kZd vkfMV lacaf/kr desVh ds fdlh nks lnL;ksa }kjk fd;k tk;sxk vkSj vkfMV fjiksVZ egkf/kos”ku vkSj lEesyu ds le{k ppkZ vkSj vkxs dh dkjZokbZ ds fy, is”k fd;k tk;sxk A uhpyh desfV;ksa ds ,dkmUV dh vkfMV jkT; desVh ds isyu }kjk dh tk;sxh ftlesa nks ls de lnL; ugha gksxsa A

/kkjk pkSchl % mi&fu;e

dsUnzh; desVh ikVhZ lafo/kku ds rgr vkSj mlds lkFk laxfr cuk;s j[kdj fu;e vkSj mi&fu;e rS;kj dj ldrh gS A jkT; desfV;ka Hkh ikVhZ lafo/kku ds lkFk laxfr j[kdj ikVhZ lafo/kku ds rgr fu;e vkSj mi&fu;e cuk ldrh gSa ftl ij mUgsa dsUnzh; desVh dh eatwjh ysuh gksxh A

/kkjk iPphl % ikVhZ lafo/ku esa la'kks/ku

ikVhZ lafo/kku esa la'kks/ku dsoy ikVhZ egkf/kos”ku }kjk gh fd;k tk;sxk A lafo/kku esa la”kks/ku ds fy, izLrkoksa dh uksfVl mDr ikVhZ egkf/kos”ku ds nks ekg iwoZ nh tk;sxh A

 

Read Hindi Version of Party Program and Party Constitution in PDF